Hưng Yên: Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội
Khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 của tỉnh Hưng Yên

Từng bước nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Ngành Tuyên giáo Hưng Yên đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập và quán triệt thực hiện; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Trung ương và của tỉnh như: Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8  khóa XII; phối hợp tổ chức các hội nghị quán triệt học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết cHội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII của Đảng. Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng.

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư “về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các kế hoạch: Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X).

Về triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng hướng dẫn và tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, 2019. Ban hành Báo cáo 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc học tập chuyên đề năm 2018 . 

Lựa chọn, giới thiệu hàng chục tập thể, cá nhân tiêu biểu phục vụ triển lãm, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gửi các cơ quan báo chí của tỉnh để tuyên truyền. Tổ chức trao Giải thưởng của Trung ương và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể, 01 cá nhân đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018) (gồm 02 giải C, 01 giải Khuyến khích).

 Đến tháng 12/2018, đã có 7/10 đơn vị hoàn thành việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.

Tham mưu giúp cấp ủy ban hành Kế hoạch về hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018; Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ thị về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

Đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị

Ngành Tuyên giáo Hưng Yên đã chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình thời sự nổi bật quốc tế, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm 2018; Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thông tin, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII). Nắm bắt và tổng hợp báo cáo hàng tháng về tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân (đến tháng 11/2018, Ban đã nhận được 265 lượt báo cáo của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh). Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực thông tin - tuyên truyền. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Công an tỉnh. 

Xây dựng, phát hành, sao gửi hàng chục tài liệu, đề cương tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm. Năm 2018, biên tập, phát hành 12 số Bản tin Thông báo nội bộ (từ số 249 - 260), với số lượng trên 474,7 nghìn cuốn phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Tính đến ngày 20/12/2018, Ban đã tổ chức 45 hội nghị, trong đó có: 11 Hội nghị Báo cáo viên cho 1.500 lượt báo cáo viên, 11 Hội nghị giao ban báo chí, 07 Hội nghị giao ban dư luận xã hội, 4 Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và nhiều hội nghị, hội thi, cuộc họp khác…

Tập trung chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp; đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT năm 2018, Hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục LLCT năm 2019 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT năm 2019. Tham mưu đề xuất việc nghiên cứu, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn 6 Chương trình đoàn thể năm 2018; tổ chức thành công Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh, sau đó chọn, cử 2 thí sinh tham dự Hội thi giảng viên LLCT giỏi khu vực phía Bắc.

Tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện xuất bản lần thứ 2 có hiệu chỉnh, bổ sung 03 cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập I (1929 - 1954), tập II (1954 - 1975), tập III (1975 - 2005). Thẩm định nội dung bản thảo cuốn sách Lịch sử phong trào Phụ nữ tỉnh Hưng Yên (2001 - 2016), Kỷ yếu “70 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (1948 - 2018)”, Lịch sử Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, giai đoạn (1997 - 2017). Tham gia nhận xét bản thảo 2 cuốn sách “Tô Hiệu - Tiểu sử”, “Lê Văn Lương - Tiểu sử” của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động triển khai Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo năm 2018. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo. Đề xuất nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ vào Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác định hướng tuyên truyền, theo dõi việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2018; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện có hiệu quả hơn.

Chủ động hơn trong công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội

Với kết quả đạt được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động, Cờ, Bằng khen, Giấy khen của Trung ương, của tỉnh và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo của Đảng…

Bước sang năm 2019, ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên xác định phương hướng sẽ chủ động hơn trong công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; kết nối, phối hợp chặt chẽ trong hệ thống tuyên giáo của tỉnh và các sở, ngành trong khối để nâng cao hơn nữa tính dự báo, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo có hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2019 và những năm tiếp theo.

Về công tác tham mưu, tham mưu giúp Ban ThườngTỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh năm 2018. Tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật học tập và làm theo lời Bác gắn với các nội dung 10 lần Bác về thăm Hưng Yên.

Trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền về các kế hoạch, chương trình của tỉnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư (khóa X). Nắm bắt và tổng hợp báo cáo dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hàng tháng. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn diễn ra năm 2019. Báo cáo, đánh giá kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII; Kết quả hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng. Biên tập, phát hành Bản tin TBNB phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo dõi và nắm bắt tình hình văn hóa, văn nghệ, các lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Theo dõi đánh giá và định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức định kỳ và nâng cao chất lượng các hội nghị định kỳ như: Báo cáo viên, Giao ban báo chí, Giao ban cộng tác viên DLXH hàng tháng; Giao ban, tổng kết công tác tuyên giáo. 
Chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm BDCT huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ năm 2019. Tiếp tục sưu tầm tư liệu phục vụ nghiên cứu, biên soạn các cuốn sách: “Lịch sử tỉnh Hưng Yên - từ khởi thủy đến năm 2015”, “Các kỳ Đại hội tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015)”.

Kiến nghị với  Trung ương

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động ở địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên có một số kiến nghị, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ nhất, đẩy mạnh thông tin, định hướng công tác tuyên truyền kịp thời hơn đối với những băn khoăn, bức xúc trong dư luận nhân dân, nhất là về những điểm nóng, những vấn đề phức tạp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ hai, trên cơ sở tổng kết Quyết định 185 - QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư (khóa X) và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nên có hướng dẫn mới cụ thể về tổ chức và hoạt động của Trung tâm BDCT cấp huyện.

Thứ ba, biên soạn, thay thế một số tài liệu BD nội dung không phù hợp với tình hình hiện nay (như Tài liệu BD trưởng, phó thôn…); biên soạn mới một số tài liệu như: Tài liệu BD nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở làm công tác tổ chức, kiểm tra, dân vận, văn phòng cấp ủy. Cung cấp Tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sớm hơn. 

Thứ tư, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là cán bộ, giảng viên trung tâm về chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức đi nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm, học tập mô hình…

Thứ năm, quan tâm chế độ đãi ngộ nhằm khuyến khích, thu hút cán bộ làm công tác Tuyên giáo.

Trần Thị Thanh Thủy

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất