Hưng Yên: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho các cá nhân (Ảnh: Hữu Chất)

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tổ chức Tuyên giáo các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc tham mưu và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa XII theo Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Nhờ đó, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ghi danh đảng viên tiêu biểu làm theo Bác trên Sổ ghi danh; tham mưu tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn cụ thể các cấp, các ngành triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành và việc đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được chú trọng, đạt kết quả cao; triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 94 Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được chỉ đạo, định hướng triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện kịp thời. Duy trì hội nghị báo cáo viên, kịp thời cung cấp thông tin tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội quốc tế, trong nước và trong tỉnh; tổ chức giao ban dư luận xã hội; giao ban báo chí hàng tháng, đánh giá, định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các đơn vị trong khối tuyên truyền, khoa giáo, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã biên tập, phát hành 477.680 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ, bình quân gần 40.000 cuốn/số/tháng. Trang thông tin điện tử được duy trì, hoạt động ổn định, đăng tải nhiu tin, bài trên các lĩnh vực, góp phần phản ánh, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở được 296 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghip vụ, với 26.249 học viên, đạt 104% kế hoạch năm. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị gii cấp tỉnh; có 01 giảng viên của tỉnh đạt giải khuyến khích hội thi khu vực phía Bắc.

Thực hiện Quy định số 04 – QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Kế hoạch số 88 - KH/TU của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1331-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Ban thường vụ các huyện, thành ủy tổ chức thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo huyện, thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; đến nay đã có 7/10 đơn vị thực hiện chủ trương trên.

SÁCH LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LÀ PHO TƯ LIỆU QUÝ, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN 

Năm 2009, Tỉnh ủy Hưng Yên đã xuất bản 3 tập sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên”, tập I (1929-1954), tập II (1954-1975), tập III (1975-2005). Nội dung 3 tập sách thể hiện bức tranh sinh động, chân thực về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời thể hiện rõ sự vận dụng sáng tạo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể ở tỉnh Hưng Yên, góp phần tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1929-2005. Đến nay, số lượng sách xuất bản không còn nhiều, nhu cầu sử dụng, tra cứu thông tin chính thống của cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng tăng lên. Đồng thời, sau một thời gian tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các nhà nghiên cứu lịch sử, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng về 3 tập sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần phải được hiệu chỉnh bổ sung thông tin đầy đủ hơn.

Tặng sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cho đại diện các đơn vị trên địa bàn tỉnh
Tặng sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cho đại diện các đơn vị trên địa bàn tỉnh

Vì vậy, năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch nghiên cứu xuất bản lần thứ hai có hiệu chỉnh, bổ sung 3 tập sách. Kế thừa và phát huy lần xuất bản trước, bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được xuất bản lần thứ hai đã hiệu chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh đó, tập sách còn có phụ lục Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên các khóa; danh sách các đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; danh sách Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; một số hình ảnh, bản đồ, lược đồ, sơ đồ minh họa... 3 tập sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, xuất bản lần thứ hai có hiệu chỉnh, bổ sung là nguồn tài liệu quý, chính thống, tiếp tục phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, đặc biệt là tài liệu quý phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nhằm tiếp tục góp phần xây dựng hệ giá trị chuẩn của văn hóa Hưng Yên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mang đặc trưng văn hóa châu thổ sông Hồng, văn hóa Phố Hiến  - Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với nhà nghiên cứu Vũ Tiến Kỳ biên soạn sách Từ điển văn hóa Hưng Yên. Từ điển văn hóa Hưng Yên miêu thuật vắn tắt 1.804 di sản văn hóa, trong đó có 907 di sản văn hóa phi vật thể, 311 di sản văn hóa vật thể tiêu biểu do người xưa để lại, giới thiệu thành tích của 586 người con Hưng Yên có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ giá trị văn hóa của địa phương và đất nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tặng đại diện huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; trao sách Từ điển văn hóa Hưng Yên tặng đại điện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, và nhóm biên soạn sách.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh những thành tựu đạt được về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 có sự đóng góp quan trọng của công tác Tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí đề nghị ban tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải không ngừng nâng cao bản lĩnh, tích cực chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy về lĩnh vực công tác tuyên giáo; đổi mới mạnh mẽ công tác học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường thông tin tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động nắm bắt; tăng cường điều tra, nghiên cứu tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội để tham mưu chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng, trước mắt, triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Hữu Chất

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất