Huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng): Làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền
Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Trong điều kiện đó, phát huy những thuận lợi, bám sát chỉ đạo của thành phố Hải Phòng cùng với sự đồng thuận của Nhân dân; các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Bảo đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì phát triển kinh tế - xã hội. 9 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đạt kết quả khá toàn diện: tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 12,41% so cùng kỳ. Tập trung cao giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, cơ bản hoàn thành 21 công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Liên; triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu xã Tam Đa, Hòa Bình. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài nguyên, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 1618-QĐ/TU ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Xác định việc đối thoại với Nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, là việc làm thường xuyên của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, là phương thức đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo trong thời gian qua thực sự là“diễn đàn Nhân dân”nên được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Từ năm 2016-2020, người đứng đầu Huyện ủy đã tổ chức 13 cuộc đối thoại với trên 2.600 lượt người tham dự, có 587 lượt ý kiến đề xuất, kiến nghị và góp ý. UBND huyện đã tổ chức 178 hội nghị đối thoại với 6.247 lượt người tham dự, 1.725 ý kiến, kiến nghị, đề xuất và thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

Trước khi tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với Nhân dân năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức Hội nghị Nhân dân để lấy ý kiến tại các thôn, các khu dân cư trong toàn huyện. Qua tổng hợp đã có 41 người đăng ký tham gia đối thoại.

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

Tại Hội nghị đối thoại, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, trung thực, khách quan nêu lên những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương trong đó tập trung phản ánh về các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; công nghiệp, thương mại, dịch vụ; xây dựng Đảng và vận động Nhân dân; chính sách; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp trả lời và chỉ đạo các ngành trực tiếp trả lời, làm rõ những kiến nghị của các đại biểu. Đối với những kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ngành có liên quan tổng hợp và sẽ trả lời bằng văn bản khi có ý kiến chỉ đạo giải quyết từ cấp trên.

Đặc biệt có một số đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

* Đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Thị trấn Vĩnh Bảo) đề xuất một số giải pháp về công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện: Một là, Các chi, đảng bộ cơ sở tập trung rà soát, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên, tập trung vào: số công chức, viên chức còn lại; trưởng thôn, phó trưởng thôn; người lao động địa phương làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài nhà nước trên địa bàn huyện; lao động nông thôn. Hai là, Cấp ủy cơ sở giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của cấp ủy viên, tổ chức đoàn thể, đảng viên chính thức trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú vào đảng. Ba là, Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và quần chúng ưu tú có động cơ vào Đảng đúng đắn. Thường xuyên tổ chức đối thoại, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh lồng ghép với việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tại các đơn vị. Bốn là, Các cấp ủy đảng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp dưới, cơ quan, đơn vị trong việc phát triển đảng viên. Thường xuyên mở hội nghị trao đổi kinh nghiệm, học tập cách làm tốt, làm hay, hiệu quả, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng; sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phát triển đảng viên. Năm là, Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy; không ngừng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến của tổ chức đảng; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

* Đại biểu Vũ Quang Trình (xã Vĩnh An) đã đề xuất một số giải pháp để khắc phục một số hạn chế trong học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, cụ thể như sau: Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; coi trọng hơn nữa công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên nhận thức và ý thức rõ việc học tập lý luận chính trị là quyền lợi của mình, coi đó là nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên, liên tục. Với cấp ủy cơ sở, lấy việc tham gia học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm ở địa phương, đơn vị. Thứ hai, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập các nghị quyết, chỉ thị trong Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng đổi mới nội dung theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn sinh động ở mỗi địa phương, đơn vị. Thứ ba, coi trọng hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn. Đây là vấn đề quan trọng góp phần trực tiếp nhất để khắc phục việc ngại học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Thứ tư, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời hỗ trợ nguồn kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất các Nhà văn hóa xã, nâng cấp các đường truyền, đặc biệt là màn hình lớn phục vụ tốt hơn nữa việc học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Có thể nói, thông qua đối thoại, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền đã nêu cao được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở tự đổi mới lề lối, tác phong làm việc một cách khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đồng thời đây là cơ hội để Nhân dân hiến kế, đóng góp ý kiến cùng với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, huyện đã kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư luận và Nhân dân quan tâm.

Dương Thị Bích

Huyện ủy Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất