Kon Tum: Phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Đây là những kết quả tích cực về công tác tổ chức cán bộ người DTTS thời gian qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo UBND tỉnh Kon Tum cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 2.985 CBCCVC người DTTS/18.814 CBCCVC toàn tỉnh (chiếm 15,86%). Trong đó, cấp tỉnh có 652 người; cấp huyện có 1.409 người; cấp xã có 923 người. Trong giai đoạn 2010 - 2017, việc triển khai công tác cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát và đạt được nhiều kết quả tích cực, đó là tổng số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được đào tạo là 6.717 lượt người, cụ thể:

Đối với CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện người DTTS đã cử đi đào tạo là 3.335 lượt người. Trong đó, cử nhân chính trị 02 người, cao cấp chính trị 72 người, trung cấp chính trị 86 người; Quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp 01 người, chuyên viên chính 34 người, chuyên viên 69 người; đào tạo kĩ năng nghiệp vụ 403 người; tin học 1.278 người, ngoại ngữ 731 người, bồi dưỡng tập huấn khác 657 người; về đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài 02 người ở các lĩnh vực cải cách hành chính và thông tin truyền thông.

Đối với CBCC cấp xã người DTTS đã cử đi đào tạo là 3.382 lượt người. Trong đó, cao cấp chính trị 33 người, trung cấp chính trị 391 người; Quản lý Nhà nước chuyên viên chính 01 người; chuyên viên 37 người; Đào tạo ngoại ngữ 113 người; Tin học 219 người; các lớp kĩ năng nghiệp vụ 360 người; Bồi dưỡng tập huấn khác 2.228 người.

Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã cử đi đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đối với CBCCVC người DTTS cho tổng cộng 41 người, cụ thể: Thạc sỹ là 38 người (trong đó: CBCC 23 người; viên chức 15 người); Tiến sỹ và tương đương là 03 người (trong đó: CBCC 01 người, viên chức 02 người).

Về cơ chế đặc thù trong công tác tuyển dụng CCVC người DTTS: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chính sách ưu tiên tuyển dụng người DTTS trong các kỳ tuyển dụng CCVC trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã giao riêng tổng cộng 281 chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng đối tượng là học sinh người dân tộc thiểu số tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng và học sinh cử tuyển tốt nghiệp. 

Theo đó, tổng số công chức cấp tỉnh, huyện người DTTS được tuyển dụng từ năm 2010 đến nay là 82 người; Tổng số công chức cấp xã người DTTS được tuyển dụng từ năm 2012 đến nay là 187 người; Tổng số viên chức người DTTS được tuyển dụng từ năm 2012 đến nay là 328 người.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy được năng lực bản thân trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị; công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch nguồn người dân tộc thiểu số được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy trình và đảm bảo yêu cầu của quá trình đổi mới. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí vào các chức danh lãnh đạo đạt tỷ lệ cao; học sinh cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về địa phương được bố trí công tác đúng với chuyên môn được đào tạo và trong quá trình công tác đã thể hiện được những mặt tích cực; công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm của địa phương đã được chú trọng...

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Kon Tum xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: 

Thứ nhất, tăng cường công tác quy hoạch cán bộ DTTS làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy hoạch và bố trí người DTTS làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và cấp xã. 

Thường xuyên điều tra thống kê các đối tượng là con em người DTTS đã học xong chương trình đại học, cao đẳng học sinh cử tuyển ra trường để đưa vào quy hoạch, sử dụng, bổ sung vào nguồn cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc.

Thứ hai, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức trong diện quy hoạch để bổ nhiệm cán bộ DTTS đủ điều kiện vào các chức danh chủ chốt, đáp ứng yêu cầu giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn nắm vững và vận dụng tốt kiến thức đã học vào chức trách, nhiệm vụ được giao ở từng lĩnh vực công tác cụ thể, đồng thời có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho số cán bộ là người dân tộc thiểu số đi đào tạo cơ bản, chính quy, để có đội ngũ cán bộ nguồn vững chắc cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc bố trí, phân công công tác sinh viên cử tuyển và sinh viên người DTTS tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng ra trường.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã; sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và làm cơ sở cho việc triển khai quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn.

Thứ tư, về chính sách, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý, tuyển dụng, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS.

Xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS công tác ở những vùng khó khăn phù hợp với thực tế từng địa bàn, từng vùng nhằm khuyến khích và động viên khích lệ, thu hút được đội ngũ này tham gia công tác, phục vụ lâu dài ở địa phương, đơn vị.

Lê Văn Châu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất