Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị và chuyên đề hằng năm đảm bảo kịp thời, thống nhất đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyền truyền được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; trong 5 năm toàn tỉnh Lai Châu đã có 3.274 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 3.013 tập thể, cá nhân được biểu dương.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi bên lề hội nghị

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi bên lề hội nghị

Các tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để ưu tiên giải quyết; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thực hiện; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động rà soát và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Đến nay, toàn tỉnh có 95,1% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ,trên 232 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác.

Tập trung  rà soát, bổ sung, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghị quyết đại hội Đảng các cấp các nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình công tác hằng năm. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ đột phá, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm, nhất là những hạn chế còn tồn tại trong quản lý kinh tế, những hành vi tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính; các vụ việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người; việc thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; duy trì việc tiếp công dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết kiến nghị, đề xuất của công dân, đảm bảo quyền lợi của công dân theo đúng quy định của pháp luật; toàn tỉnh Lai Châu có hơn 140 mô hình, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội cần được triển khai và nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)được chú trọng, đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của các cấp ủy, UBKT các cấp.Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo định kỳ được các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp; kịp thời đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ rõ ưu điểm để tiếp tục phát huy, hạn chế cần khắc phục và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chất lượng quán triệt, học tập chuyên đề hằng năm ở một số đơn vị cơ sở còn hạn chế, công tác tuyên truyền có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Một số ít cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện có nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ, cơ quan, đoàn thể hiệu quả chưa cao; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; công tác kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký, cam kết làm theo của cá nhân trong sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ, cơ quan chưa rõ nét. Việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học của một số đơn vị, trường học hiệu quả chưa cao. Thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu một số ít cơ quan, địa phương, đơn vị chưa nghiêm. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức; số lượng mô hình tiêu biểu chưa nhiều so với yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, báo cáo tham luận tập trung vào việc học tập và làm theo Bác trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏẻ nhân dân; kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; một số giải pháp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng “Trồng người”- việc làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; phát huy trách nhiệm của bí thư chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực trong cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận các kết quả toàn tỉnh đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị và trong nhân dân; kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong giai đoạn mới khi có chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương pháp và hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025”. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc duy trì nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ; xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm của tập thể, tiếp tục xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm của cá nhân, thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên và cán bộ chủ chốt các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, nêu bật những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị để những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc thực sự lan tỏa, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nầm Nhùn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 38 cá nhân, 08 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020./.

Đỗ Nhung, Năng Võ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất