Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo các cấp

Quận 1: Nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện tốt công tác tuyên giáo

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 đã chủ động tham mưu Quận ủy trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ quận; tham mưu các giải pháp thực hiện Kế hoạch 138 - KH/QU, lãnh đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Công tác tuyên truyền tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, clip ngắn, khai thác hiệu quả mạng xã hội, tuyên truyền qua kênh radio nội bộ đến tài xế taxi và hành khách, kịp thời cung cấp tài liệu, định hướng tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, ra dân…

Năm 2019, các tổ chức cơ sở Đảng tích cực thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố về đột phá cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội; tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai đợt sinh hoạt trong Đảng bộ nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2019; phát động phong trào thi đua tham gia Giải thưởng sáng tạo của Thành phố trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... qua đó, góp phần củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền.

Công tác tuyên truyền, thông tin cần chủ động, đảm bảo tính kịp thời, dẫn dắt, thuyết phục và phù hợp từng người dân trên cơ sở phát huy thế mạnh của cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, tham gia phòng chống suy thoái, tham nhũng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Quận 6: Nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên giáo

Năm 2018, Ban Tuyên giáo quận đã kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình, góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trong xã hội, ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là đối với việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận. Ban đã tham mưu cấp ủy tổ chức 164 lớp học tập, quán triệt, thảo luận, với 20.012 lượt cán bộ, đảng viên và 11.499 lượt quần chúng nòng cốt tham dự, 520 buổi thảo luận chi bộ; mở 273 lớp học tập, bồi dưỡng công tác giáo dục lý luận chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ với 25.541 học viên tham dự.Việc tổ chức học tập, quán triệt, thảo luận nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy quận và cơ sở được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, với tỷ lệ đảng viên tham dự học tập cao.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng và từng bước đi vào nền nếp. Các cấp ủy và ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận, phường đã tổ chức triển khai và phát động các hội viên, đoàn viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, có 402 bài tham dự của 47 tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các đoàn thể...

Năm 2019, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị và các lĩnh vực trong công tác tuyên giáo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ quận và chủ động phòng, chống và đấu tranh hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái cảu các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tích cực nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quận 8: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo

Trong năm 2018, công tác tuyên giáo, giáo dục lý luận chính trị của quận đạt kết quả khả quan và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cấp ủy đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực tuyên giáo. Trong đó, đã chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy ban hành 45 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn địa phương, trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, văn hóa, khoa giáo đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ngoài đảng và quần chúng các giới và công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được tổ chức nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, nghiên cứu dư luận xã hội được triển khai kịp thời đã góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận...

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; chủ động kết nối các trang mạng xã hội chính thống của quận, Thành phố; nghiêm túc quán triệt học tập các nghị quyết của Quận ủy trên các lĩnh vực; củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục rà soát các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình tại cơ sở để nhân rộng, tạo sức tỏa trong xã hội... Qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 của quận.

MH

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất