Ninh Bình: Tham mưu và tuyên truyền hiệu quả
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng, điểm cầu Ninh Bình

 
CHỦ ĐỘNG THAM MƯU ĐÚNG VÀ TRÚNG

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình (Ban) đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng. Trọng tâm là việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2018, Ban cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1 chỉ thị; 4 kết luận, 1 thông tri, 15 báo cáo; tham mưu tổ chức 5 hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết; tiến hành 1 cuộc giám sát; sơ kết, tổng kết 8 chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Ban đã tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều điểm mới, hiệu quả. Trọng tâm là việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” đã góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; khắc phục tình trạng thờ ơ, vô cảm, quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc tham mưu thực hiện tuyên dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng và ghi danh thành tích vào sổ Nêu Gương của các cơ quan, đơn vị đã tạo ra hiệu ứng tích cực, sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban tham mưu tổ chức tuyên truyền nhiều sự kiện lớn, bảo đảm trang trọng, sâu sắc, ấn tượng và có hiệu quả cao. Đặc biệt là việc tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018). Công tác tuyên truyền đã được triển khai trên phạm vi cả nước và đến với bạn bè quốc tế. Qua công tác tuyên truyền đã khẳng định vị trí, vai trò, giá trị to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt, Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; quảng bá tiềm năng thế mạnh của vùng đất và con người Ninh Bình; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua học tập, lao động, sản xuất, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Việc tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, cán bộ, đảng viên tham dự các hội nghị đạt tỷ lệ cao. Học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII: cấp tỉnh đạt 96,8%; cấp huyện 97,1%; cơ sở 92,5%; Học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII lần lượt là 98,7%, 97,8% và 94,5%. Học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, cấp tỉnh đạt 96,5% (đang triển khai cấp huyện và cơ sở).

Nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết sớm, được Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Đó là: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư  về công tác lịch sử Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”,v.v..

Ban tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề, vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, bảo đảm chủ động, nhanh nhạy, kịp thời, như thông tin, tuyên truyền, định hướng trước việc các thế lực phản động, phần tử cơ hội chính trị kích động, lôi kéo nhân dân biểu tình, gây rối an ninh trật tự vào thời điểm Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng; việc báo chí đăng tải không đầy đủ thông tin về các công trình, dự án đội vốn ở Ninh Bình; về công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ, thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An; về hoạt động truyền đạo trái phép của “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”,v.v.. Qua đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ bản chất vụ việc, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

Ban tham mưu, hưởng ứng tham gia các cuộc thi, hội thi do Trung ương phát động, tổ chức bảo đảm nghiêm túc và có thành tích cao như Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”; Giải báo chí về an toàn giao thông; Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020, v.v.. Tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; trong đó, thí sinh của tỉnh đạt giải Nhất khu vực phía Bắc và giải Ba toàn quốc. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Ban tham mưu xuất bản nhiều tài liệu, công trình, xuất bản phẩm có chất lượng, giá trị tuyên truyền lớn, phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: phát hành 500 cuốn sách “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 1992 - 2015”; 1.500 cuốn tập san xây dựng Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình "Ý Đảng hợp lòng dân"; phối hợp với VTV1 xây dựng, phát sóng 3 tập phim tài liệu về vai trò và sự nghiệp của Nhà Đinh trong lịch sử dân tộc và nhiều tài liệu tuyên truyền khác.


Việc tham mưu giúp Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (Ban Chỉ đạo 94) và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tổ chức hoạt động bảo đảm nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, có tham mưu: duy trì đều việc họp ban chỉ đạo định kỳ; mở các lớp cập nhật thông tin; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nói chung và trên internet, mạng xã hội nói riêng; kịp thời nắm bắt tình hình, tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương theo quy định; bổ sung, kiện toàn thành viên ban chỉ đạo khi có biến động; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án về “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018 - 2020”...

Bên cạnh đó, Ban cũng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều nội dung quan trọng trên lĩnh vực văn hóa-văn nghệ, báo chí-xuất bản bảo đảm hiệu quả thiết thực: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh”; gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Ninh Bình đầu xuân 2018 và tổ chức gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); chủ trì, phối hợp tổ chức cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về văn hóa, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, quy định...

PHONG PHÚ CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và việc gia tăng số lượng người tham gia truy cập internet, mạng xã hội; sự chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng..., Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên Internet và mạng xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nhiều sự kiện, nhiệm vụ lớn như: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Mậu Tuất 2018; 45 năm ngày ký Hiệp định Paris; 50 năm cuộc Tổng tiến công tết Mậu Thân 1968; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 170 năm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; 200 năm Ngày sinh Các Mác; kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 cùng chuỗi các hoạt động sau Lễ kỷ niệm: Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”; Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm 2018; Lễ hội Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018,v.v.. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018 gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ có tính chất thường xuyên, liên tục như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát triển du lịch; an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh... 

Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương được gắn kết chặt chẽ. Trong đợt tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành đã cử hàng chục lượt đoàn phóng viên về Ninh Bình để tác nghiệp. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức 2 cuộc Họp báo để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cơ quan đơn vị trong tỉnh về các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 với hơn 40 lượt cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và trên 100 phóng viên báo chí về dự, đưa tin... 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền miệng luôn được quan tâm, đẩy mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.659  báo cáo viên các cấp, trong đó có 4 báo cáo viên Trung ương; 49 báo cáo viên cấp tỉnh; 356 báo cáo viên cấp huyện và 1.250 tuyên truyền viên cấp xã. Ban tuyên giáo các cấp duy trì đều, có chất lượng hội nghị báo cáo viên hằng tháng. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức được 11 hội nghị báo cáo viên (5 lần trực tuyến, 6 lần trực tiếp) với 29 chuyên đề cho 723 lượt người tham dự; cấp huyện tổ chức được 141 hội nghị cho 7.150 lượt người tham dự; cấp xã tổ chức được 1.716 hội nghị với 51.480 lượt người tham dự. Việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền miệng được tăng cường. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cử lãnh đạo đến thông tin chuyên đề tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh như Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Lữ đoàn 131 Hải quân... Những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên như: Thành phố Ninh Bình, huyện Yên Mô, huyện Kim Sơn...

Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018
 

Việc phát hành bản tin thông báo nội bộ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc duy trì nền nếp. Nội dung, chuyên mục trong các bản tin ngày càng phong phú, đa dạng; được biên tập ngắn gọn, bảo đảm tính chính xác, kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành 12 số với 54.000 cuốn (trong đó, có 1 số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt).

Có thể nói, việc tăng cường công tác tuyên truyền đã góp phần kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là việc thông tin, định hướng trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Qua đó, nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, luận điệu xuyên tác của các thế lực phản động, thù địch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy và người đứng đầu trách nhiệm chưa cao, thiếu sự gương mẫu; chưa quan tâm và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới, của cán bộ, đảng viên. Nhiều hạn chế chậm được khắc phục... Trong khi đó, một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tổ chức cung cấp thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các vụ việc, sự kiện phức tạp, nhạy cảm ở một số đơn vị chưa được chủ động, kịp thời...

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, với nhiều thuận lợi và đan xen không ít khó khăn, thách thức. Nhưng, với sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, ngành Tuyên giáo tỉnh Ninh Bình đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2019, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình công tác của Ban, ngành Tuyên giáo tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tăng cường tổ chức hội nghị học tập thông qua truyền hình trực tiếp, trực tuyến.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp... nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đồng thời giải quyết những nhiệm vụ cơ bản lâu dài nhằm duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Định hướng, phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương trong tuyên truyền các sự kiến lớn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Báo Ninh Bình điện tử.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng, phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương trong tuyên truyền các sự kiến lớn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương về: 1) Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhất là, tham mưu lựa chọn chủ đề công tác hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng, trúng, thiết thực để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức thực hiện. 2) Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; hoàn thiện và triển khai nghiêm túc Đề án về “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018 - 2020”.

Bốn là, đồng thời với việc tăng cường dự báo tình hình, chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước các vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm là triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tập trung nghiên cứu, biên tập, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 1930 - 2015. Thực hiện nghiêm túc việc tinh gian biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bảo đảm hiệu quả, khoa học theo tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII... 

Phạm Quang Ngọc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất