Sóc Trăng: Đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
Khai giảng lớp bồi dưỡng Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

Kết quả này là sự phối hợp giữa Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng với các cơ quan, đơn vị thuộc khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng chặt chẽ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được quan tâm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA, CỘNG TÁC VIÊN ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập Nhóm chuyên gia và cộng tác viên để tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đồng thời đầu tư các trang thiết bị, công nghệ cần thiết hoạt động hiệu quả hơn.

Tập huấn công tác thông tin, đối ngoại và kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Tập huấn công tác thông tin, đối ngoại và kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Do tích cực theo dõi, nắm chặt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện phức tạp, nhạy cảm; đặc biệt là sau khi Quốc hội thông qua dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng; tăng cường các hoạt động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Qua đó kịp thời tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu ”diễn biến hòa bình” của bọn cơ hội, phản động, chống phá Đảng, chế độ ta; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung đăng các bài viết trên trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực phản động, cực đoan. Bên cạnh đó, các cộng tác viên cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin và tham gia bình luận phản đối những bài viết có nội dung sai lệch, xuyên tạc. Năm 2018, các cộng tác viên đã thực hiện 871 tin, bài viết đăng tải trên báo, đài và các Trang thông tin điện tử của tỉnh, facebook của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh; 563 comment phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, vô hiệu hóa 152 trang blog, facebook và nhiều tin, bài phản động, thù địch trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc phản tuyên truyền, chống lại những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động trên các trang mạng xã hội (Zalo, facebook, youtube…). Còn ít các bài viết có chất lượng, sắc sảo để phản bác và mang tính định hướng, tính giáo dục, sức thuyết phục cao.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do mới được thành lập nên hoạt động của đội ngũ cộng tác viên các cấp còn lúng túng, thiếu kỹ năng để đấu tranh trên không gian mạng. Mặt khác, các lực lượng thù địch không ngừng chống phá Đảng và Nhà nước ta với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của Internet, nhất là đối với các trang mạng xã hội trong khi các biện pháp kiểm soát của các ngành chức năng chưa chặt chẽ, kịp thời. 

Tập trung triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đúng tiến độ quy định
Tập trung triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đúng tiến độ quy định

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, THEO DÕI DIỄN BIẾN TƯ TƯỞNG

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, năm 2019 ngành Tuyên giáo Sóc Trăng tập trung nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và công tác tư tưởng trong tình hình mới. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên một cách chặt chẽ hơn. Tham mưu Tỉnh ủy sơ, tổng kết các chỉ chị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Hai là, tham mưu Tỉnh ủy triển khai học tập Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Ba là, theo dõi, nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong Đảng, trong dân, trong đồng bào dân tộc, tôn giáo xung quanh việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt nhanh nhạy, chính xác, đấu tranh kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. 

Bốn là, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở, nhằm đủ sức chuyển tải chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng; phát huy và sử dụng có hiệu quả hình thức trực tuyến từ tỉnh đến huyện. Quan tâm cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu tham khảo, thông tin chuyên đề phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên lý luận chính trị. 

Năm là, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương, các ngành trong việc biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống giai đoạn sau năm 1975./.

Tuấn Nghĩa

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất