Tây Ninh ban hành Hướng dẫn chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2024 - 2025
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V (2020 – 2025)

 

Theo đó, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 02 năm 2024 - 2025 sẽ góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 02 năm 2024 - 2025; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam nói chung và quê hương, con người Tây Ninh nói riêng; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính kế thừa, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng các quy định hiện hành.

Kế hoạch nêu rõ, thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh trong 3 năm 2023 - 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ là Trưởng ban; đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Phó trưởng Ban thường trực; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Phó trưởng Ban; thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang nhân dân.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; kỷ niệm năm tròn, năm chẵn sự kiện lịch sử, ngày giải phóng, ngày thành lập, ngày truyền thống của ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang nhân dân và địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác tuyên truyền đối với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh ở địa phương.

Toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Giao Tuyến

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất