Tây Ninh ban hành Kế hoạch học tập và triển khai Chuyên đề toàn khóa
Tỉnh ủy Tây Ninh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021


BA NỘI DUNG CƠ BẢN CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA

Theo đó, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản: (1) Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (3) Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị về việc học tập và làm theo.

Kế hoạch nêu rõ, Chuyên đề toàn khoá đồng thời là chuyên đề năm 2021; là căn cứ để các cấp uỷ hướng dẫn tổ chức đảng trực thuộc thực hiện, đưa vào học tập và sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; biên soạn các tài liệu học tập, tuyên truyền gắn với chuyên đề hằng năm phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 PHƯƠNG CHÂM TRIỂN KHAI “TRÊN TRƯỚC, DƯỚI SAU, TRONG TRƯỚC, NGOÀI SAU”, “ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC, LÀNG NƯỚC THEO SAU”

Về việc tổ chức học tập quán triệt chuyên đề, Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khoá đến cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên hoàn thành trong quý III năm 2021; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa hoàn thành trong tháng 10 năm 2021.

Việc tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là nhiệm vụ triển khai thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự,… Định hướng kịp thời các cơ quan báo chí của tỉnh và lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin, giới thiệu nội dung và các hoạt động liên quan đến việc thực hiện Chuyên đề.

Định hướng lực lượng văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về Chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hằng năm.

Đối với việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa để triển khai tổ chức thực hiện, có sự kế thừa, phát huy kết quả qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các mô hình, giải pháp đang triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong năm 2021, mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xác định vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện tạo bước đột phá mới trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nền tảng triển khai thực hiện các chuyên đề những năm tiếp theo.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo; tiếp tục đề ra mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo sát hợp với thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Việc học tập và làm theo cần tập trung làm tốt ba nội dung trọng tâm: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu trong thực hiện với phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; coi việc thực hành trách nhiệm nêu gương cùng với mức độ hoàn thành trách nhiệm công vụ là thước đo để đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác hằng năm.

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai thực hiện chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Công văn số 3058/UBND-NC, ngày 28/10/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công văn số 3232/UBND-NC, ngày 15/11/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về văn hóa công vụ và các văn bản có liên quan; kết hợp với triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; là nội dung quan trọng trong phát động phong trào thi đua yêu nước hằng năm của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch nêu rõ, đối với đảng viên cần căn cứ nội dung cốt lõi Chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hằng năm, từng đảng viên viết nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên (không là đảng viên): Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp cấp uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội vận dụng Công văn số 434-CV/BTGTU, ngày 19/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về đăng ký cam kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hằng năm; định kỳ, cuối năm nhận xét, đánh giá việc thực hiện một cách phù hợp.

Kết quả thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, sơ kết (3 năm), tổng kết (5 năm) thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII).

ĐƯA NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA THÀNH NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THƯỜNG KỲ CỦA CHI BỘ

Kế hoạch chỉ rõ, đưa nội dung Chuyên đề toàn khoá vào sinh hoạt chính trị tư tưởng định kỳ của chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ; là cơ sở để đảng viên tự phê bình và phê bình, đề ra nội dung học tập và làm theo vào sổ tay sinh hoạt của đảng viên.

Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả./.

 

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất