Tây Ninh tập trung nguồn lực, huy động lực lượng triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 7 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng

HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2022

Ngành Tuyên giáo Tây Ninh đã tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh hiệu quả, kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước, xây dựng quê hương Tây Ninh phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện công tác giám sát việc tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của  Bộ Chính trị khoá XII, chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khoá XII một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương, Quy định số 08-QÐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Việc thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên… đối với ban tuyên giáo huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ; tuyên giáo, tuyên huấn đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Qua đó, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong Đảng và Nhân dân, lắng nghe những ý kiến đóng góp, những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo để kịp thời báo cáo, tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, định hướng trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo. Thường xuyên giám sát các văn bản, báo cáo, kế hoạch, chương trình… do ban tuyên giáo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ; tuyên giáo, tuyên huấn đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; trung tâm chính trị 3 huyện. Ngoài ra, Ban đã tổ chức 13 cuộc khảo sát về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua ngành Tuyên giáo; tiến độ thực hiện giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết 5 nghị quyết, 7 chỉ thị, 2 kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban đã bám sát Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đã ban hành 115 tờ trình về việc xin chủ trương, xin ý kiến, trình các dự thảo: Đề án, kế hoạch, công văn chỉ đạo, báo cáo sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy, đề nghị khen thưởng, biểu dương chuyên đề…

Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa - văn nghệ, tổ chức tốt các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Hội nghị  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức kết nối bằng hình thức trực tuyến triển khai đến 116 điểm cầu cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn.

Hội nghị  trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII  tại điểm cầu Tỉnh uỷ Tây Ninh

Tham mưu hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 -16 tỉnh, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng nắm vững các định hướng tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh; đề xuất cấp uỷ lãnh đạo, xử lý kịp thời tình hình, bức xúc trong xã hội.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, trong năm qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được củng cố, kiện toàn kịp thời. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên và tài liệu tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên. 

Công tác nắm dư luận xã hội tiếp tục phát huy hình thức khảo sát trực tuyến; công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác trên mạng xã hội được duy trì thường xuyên, nền nếp và có hiệu quả tốt; lực lượng cộng tác viên tham gia tích cực, trách nhiệm.

Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong toàn ngành Tuyên giáo được phát  động ngay đầu năm 2022 và để triển khai Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, hướng dẫn. Ngành Tuyên giáo của tỉnh được sắp xếp thành 5 Khối thi đua, trong đó ban tuyên giáo huyện, trung tâm chính trị huyện, tuyên giáo, tuyên huấn đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được tổ chức thành 4 Khối và cùng ký kết giao ước thi đua. 

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là triển khai giải pháp, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, tích cực tham mưu cho cấp uỷ các cấp lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo, đặc biệt đã triển khai hiệu quả việc tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đảng bộ cấp mình. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở từng địa phương chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn có hiệu quả, góp phần thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới. thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của địa phương. Các lĩnh vực lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng được quan tâm thực hiện; công tác thẩm tra, thẩm định các chương trình, kế hoạch, đề án của các ngành trong khối bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện các lĩnh vực tuyên giáo đi vào chiều sâu. 

tay ninh
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn (4/2022)

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới và trong nước, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến phục hồi và phát triển kinh tế, đến đời sống của Nhân dân. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tiếp tục chống phá bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi, nguy hiểm, xảo quyệt. Đặc biệt, năm 2023 là năm bản lề, toàn Đảng bộ tập trung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023, ngành Tuyên giáo Tây Ninh xác định tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng về công tác tuyên giáo

 Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, yêu cầu bản lĩnh và nhạy bén chính trị đặt lên hàng đầu, phẩm chất đạo đức là cái gốc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, khả năng nói và viết là yếu tố quan trọng, phải luôn tìm tòi, sáng tạo, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin kịp thời, chính xác để tham mưu, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, cầu thị, ham học hỏi mới đáp ứng được yêu cầu; có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn; nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, triển khai thực hiện việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

 Công tác tuyên giáo tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân; phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh các giá trị văn hóa và đạo đức, những tấm gương người tốt, việc tốt, nâng cao đạo đức xã hội đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng.

Tập trung triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác lý luận và giáo dục lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, về tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa, văn học, khoa học- công nghệ, giáo dục - đào tạo và các vấn đề xã hội, công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng; tham mưu chỉ đạo triển khai nghiên cứu hệ giá trị của nền văn hóa và con người Việt Nam, về đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Định hướng và quản lý lĩnh vực khoa học xã hội.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, tập trung vào việc tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp chỉ đạo lý giải và xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Tăng cường cung cấp thông tin, thực hiện công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của cấp ủy

Tiếp tục tham mưu cấp uỷ chỉ đạo đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cuả Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; của Tỉnh ủy, nhất là tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp. Tham mưu báo cáo đầy đủ nội dung trên lĩnh vực tuyên giáo phục vụ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; kết quả phát triển KT-XH của tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Kịp thời triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh uỷ liên quan đến công tác tuyên giáo. Phát động Giải thưởng báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2023 (gửi tác phẩm dự giải báo chí Búa Liềm vàng toàm quốc 2023); trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1 - 2023) gắn với Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 35 - 16 tỉnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 - 16 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các cấp; kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giai đoạn 2022 - 2025”. Trong đó, tập trung tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ở một số cấp ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin  - Truyền thông tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, điều hành tổ chức hoạt động Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết, xử lý các vấn đề bất hợp lý, cản trở quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Căn cứ chỉ đạo và kế hoạch, hướng dẫn năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phù hợp, đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban và hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho ban tuyên giáo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ; tuyên giáo, tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025; phối hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện Đề án Trường Chính trị Tây Ninh đạt chuẩn, giai đoạn 2022 - 2030.  Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu lý luận, khoa học, tổng kết thực tiễn, giai đoạn 2022 - 2025. 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được chỉ đạo trong Chương trình hành động số 68-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Rà soát, bổ sung).

Tập trung theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử (theo Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Ba là, chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo 

Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển, hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhằm cung cấp những thông tin có độ chính xác, tin cậy cao giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp ngành chức năng của tỉnh tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đaọ, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành việc chỉ đạo, định hướng thông tin, cần bám sát hơn với tình hình thực tiễn; chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác; công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng . Đồng thời, định hướng thông tin, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để báo chí định hướng, thông tin trong xã hội. 

Tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023 gắn với các phong trào thi đua, và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa - văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Đôn đốc ngành văn hóa, các cơ quan, đơn vị văn hóa, hội văn học nghệ thuật nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát động văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan trên lĩnh vực khoa giáo. Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em…; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo nhiệm vụ của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các nghị quyết, kết luận của các cấp ủy ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo. Lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch thực hiện các nội dung về công tác khoa giáo đã được cấp ủy ban hành để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, thực hiện từng bước theo lộ trình để đến năm 2026, biên chế của Ban là 22 và 4 hợp động (hiện được giao là 24 biên chế, được sắp xếp ở 4 phòng chuyên môn), nhằm ổn định tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đặc biệt quan tâm hướng về cơ sở.

Tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thi đua năm 2023 trong toàn ngành tuyên giáo và cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cộng tác viên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; Cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh…

Lê Thành Công

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất