Thành phố Hải Phòng tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018

Năm 2018, ngành Tuyên giáo thành phố Cảng tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Thành ủy và các cấp ủy, trong đó có Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy được xây dựng khoa học, chặt chẽ, rõ nội dung, trách nhiệm cụ thể của các cấp, ngành. Công tác tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy kịp thời. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW (khóa IX), Kết luận số 72-KL/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên lĩnh vực công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai đồng bộ, liên tục có nhiều nét mới, nhất là tuyên truyền việc triển khai thực hiện, tuyên truyền về tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống báo chí với nhiều bài viết tuyên truyền có chiều sâu và sức lan tỏa, góp phần tích cực trong việc cổ vũ, động viên phát huy những phẩm chất tốt đẹp trong mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Các hội nghị báo cáo viên thành phố và cơ sở, hội nghị thông tin tình hình thời sự được duy trì định kỳ hằng tháng đã đáp ứng nhu cầu thông tin và kịp thời định hướng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ thành phố và đồng thuận trong xã hội. Đồng thời góp phần vào hiệu quả đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp cũng đã tăng cường chủ động tham mưu và giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của ngành tuyên giáo, được các cấp ủy ghi nhận và đánh giá cao. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng trên địa bàn được duy trì. Chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, làm tốt công tác tư tưởng, nhận diện và sẵn sàng đương đầu, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, cần làm tốt công tác tư tưởng trước đại hội Đảng các cấp.

Hai là, tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, chủ đề hành động năm của thành phố, của các cấp, ngành.

Ba là, tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng tham mưu giúp cấp ủy trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tăng cường tính chủ động và tích cực phối hợp với các ngành trong xây dựng, thẩm định các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp về các lĩnh vực thuộc chuyên môn tuyên giáo.

Bốn là, tham mưu, phối hợp để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019./.

Dương Bích

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất