Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Lễ Ký kết Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. (Ảnh minh họa).

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2021, nhấn mạnh 4 mục đích, yêu cầu sau:

Một là, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố; nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ thành phố, của các cấp ủy; sự điều hành của chính quyền các cấp.

Hai là, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của người dân thành phố; cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh tối đa các nguồn lực của toàn thành phố; linh hoạt, sáng tạo, kiên quyết hơn nữa trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội…; Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bốn là, chủ động nắm sát diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong Đảng và trong nhân dân, định hướng tư tưởng đúng đắn và kịp thời trước những tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên thế giới và trong nước; đồng thời dự báo trước các vấn đề tư tưởng đã, đang và sẽ nảy sinh để có phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để đạt mục đích, yêu cầu nêu trên, trong quý IV, công tác tuyên truyền của thành phố tập trung vào các nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương, thành phố và hướng dẫn của ngành Y tế; trong đó tuyên truyền sâu rộng, cụ thể về quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thành phố, sự hỗ trợ của Trung ương, sự đồng hành của các địa phương khác, của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thành phố đối với công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tại thành phố; phong trào thi đua mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn thành phố; nhấn mạnh vai trò, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên các cấp trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch và vận động nhân dân tự giác thực hiện, tham gia; đồng thời, tiên phong, xung kích, không ngại khó, ngại khổ, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch để tham gia trực tiếp và hiệu quả; kịp thời lan tỏa các thông tin chính thống, tích cực, định hướng dư luận xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, nhân rộng các giải pháp hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố.

Thứ ba, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam...

Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XI; nội dung chương trình, đề án thành phần trong 4 chương trình phát triển thành phố 2020 - 2025/2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm...

Để công tác tuyên truyền trong quý IV đạt hiệu quả, cùng với nhiều nội dung hướng dẫn tổ chức, thực hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung tuyên truyền, thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa tuyên truyền giáo dục. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của dân tộc phục vụ nhân dân. Các cơ quan báo chí thành phố bám sát chỉ đạo từ cơ quan chủ quản báo chí để xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng thành phần, đối tượng; chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, làm rõ và đấu tranh phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.../.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất