Tuyên giáo Lai Châu "Tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ cương, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời”
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao chứng nhận Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh cho 13 đồng chí

 

 

Toàn ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020” của Tỉnh ủy, trong đó hướng mạnh vào thực hiện các trọng tâm.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng: tổ chức học tập bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả như: học bằng truyền hình trực tiếp toàn tỉnh, học trực tuyến từ tỉnh đến huyện và một số xã; căn cứ từng nghị quyết tổ chức học tập chuyên sâu và viết thu hoạch phù hợp với từng đối tượng; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tại các Đảng bộ cơ sở.

Tham mưu cấp ủy tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng hình thức truyền hình trực tiếp toàn tỉnh, ghi băng hình nội dung bài giảng của báo cáo viên Trung ương, in sao đĩa phục vụ việc học tập, sinh hoạt tại các chi, đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Với hình thức này, đã tạo được sức lan tỏa cao, hiệu ứng tích cực trong toàn tỉnh.

Công tác lãnh đạo, định hướng báo chí, xuất bản tiếp tục đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình phát hành, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Luật Báo chí, xuất bản. Báo Lai Châu duy trì phát hành 3 loại hình: Báo in, báo ảnh dành cho đồng bào vùng cao, báo Lai Châu điện tử; Đài PT-TH Lai Châu duy trì trên 70 chuyên mục, chương trình phát thanh được phát bằng 5 thứ tiếng (Việt, Mông, Dao, Hà nhì, Thái), chương trình Truyền hình phát bằng 4 thứ tiếng (Việt, Mông, Dao, Thái).

Những đổi thay của Lai Châu hôm nay có dấu ấn đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo
Những đổi thay của Lai Châu hôm nay có dấu ấn đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo


Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng. Công tác giáo dục lý luận chính trị có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành, đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Các trung tâm tiếp tục tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao chất lượng giảng viên; duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên môn vào đầu năm và dịp 20/11. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng hệ thống câu hỏi để có sự thống nhất trong kiểm tra đánh giá chất lượng học tập LLCT của Trung tâm BDCT cấp huyện; định kỳ tổ chức giao ban công tác giáo dục LLCT, kịp thời nắm tình hình và giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác quản lý, tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm BDCT cấp huyện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuyên  môn cũng như hành chính của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa nội dung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn vào sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, chuyên viên của cơ quan gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức hằng tháng.

Tổ chức phân công mỗi phòng chuyên môn lựa chọn nội dung đăng ký (những hạn chế, khó khăn, vướng mắc) giúp đỡ về chuyên môn từ 1 - 2 ban tuyên giáo cấp huyện. Thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp với các sở, ngành nắm tình hình và phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngành.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “tự soi - tự sửa” với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ làm công tác tuyên giáo, nâng cao ý thức tránh nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cơ quan trong hệ thống tuyên giáo đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kịp thời tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xác định rõ nội dung, phương thức và lộ trình thực hiện, phân công cụ thể cho các cấp, các ngành; tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại, Ban chỉ đạo 94 của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 60-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”; thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các ban, ngành chức năng trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. 

Công tác phối hợp, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan tư tưởng - văn hóa triển khai rất tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, những bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, trọng tâm là các vùng đồng bào bị ảnh hưởng tôn giáo, vùng di dân tái định cư các công trình thủy điện..., góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 410-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo. Tổ chức giao ban định kỳ hằng quý với các ngành trong khối và các huyện, phân tích, làm rõ những vấn đề bức xúc, nảy sinh để tìm các giải pháp tháo gỡ; phối hợp chặt chẽ giữa ban tuyên giáo với các ngành nắm tình hình, nghiên cứu các vấn đề khó khăn, vướng mắc để tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết (vấn đề quá tải tại cơ sở y tế, chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú đối với các trường ra khỏi vùng 3,...).

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Trần Đức Vương cùng đoàn công tác đã tới xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ để thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích trong cơn lũ ống, lũ quét lịch sử vừa qua. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Trần Đức Vương cùng đoàn công tác đã tới xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ để thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích trong cơn lũ ống, lũ quét lịch sử vừa qua. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Việc biên soạn các loại tài liệu phục vụ có hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ tỉnh đã được Ban tuyên giáo các cấp tích cực thực hiện . Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cập nhật thông tin biên soạn hàng vạn trang tài liệu tuyên truyền (Thông tin nội bộ, Thông tin chuyên đề 1 số/tháng; thông tin phục vụ lãnh đạo 2 số/tháng; tài liệu phục vụ các hội nghị báo cáo viên...); sách làm theo lời Bác (tập 5); tài liệu phòng chống tham nhũng đưa vào giảng dạy trong Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

*

Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo Lai Châu đã góp phần thực hiện tốt chủ đề hành động, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2018, tạo đà cho bước phát triển mới trong năm 2019.

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất