Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: SGGP

 

PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

Thông tin về những nội dung cốt lõi, cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí nhấn mạnh, Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII đã khẳng định nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Đồng chí chỉ rõ, so với Đại hội XII, Đại hội XIII có một số nhận thức mới thể hiện rõ ở chủ đề, đáng chú ý là: Bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; nêu “khát vọng phát triển đất nước” và bổ sung “kết hợp với sức mạnh thời đại”; xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí cũng đề cập 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây được coi là những vấn đề lý luận căn cốt của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là bài học về xây dựng Đảng; bài học về nhân dân; bài học về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; bài học về thể chế và bài học về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Về quan điểm chỉ đạo trong báo cáo chính trị Đại hội XIII, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết có các quan điểm cơ bản: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”...

Đánh giá về việc triển khai nghị quyết Đại hội XIII của trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2021, đại dịch Covid-19 hết sức phức tạp, gây nhiều khó khăn, trở ngại đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các cấp ủy Đảng, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, để Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến thành những giá trị vật chất, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đời sống của nhân dân được nâng cao, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.
"Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết. Theo đồng chí, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị" - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và 259 điểm cầu ở các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và các Đảng ủy cấp trên cơ sở, với tổng số hơn 11.000 đại biểu tham dự.
 

QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CAO, TINH THẦN HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chị thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xác định đây là công việc thường xuyên, nghiêm túc, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Đồng thời có bổ sung lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XI để cụ thể hóa việc thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.  Ảnh: SGGP

 

Đồng chí nêu rõ, toàn Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh củng cố quyết tâm chính trị thật cao, tinh thần hành động quyết liệt khắc phục những khó khăn, tổn thất nặng nề do đại dịch Covid-19, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022 thật hiệu quả, tạo đà tăng tốc trong những năm tới, đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Thành phố đã đề ra.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai rộng rãi các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa các thông tin tích cực. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong năm 2022.

Cùng với đó là nỗ lực nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động cụ thể trong thực tiễn. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022./.

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất