• Huyện Nhà Bè: Lan tỏa giá trị tinh thần từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh

  Huyện Nhà Bè: Lan tỏa giá trị tinh thần từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh

  (TG) - Các mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đều hướng tới mục tiêu lan tỏa hình ảnh của Bác đến gần hơn nữa tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc tự thân, tự giác và thường xuyên.

 • Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân Khánh Hòa

  Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân Khánh Hòa

  (TG) - Gần 30 năm qua, cựu chiến binh Bùi Xuân Phước ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã dốc hết tâm sức xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên mảnh đất của chính gia đình mình. Công trình này, là một minh chứng tuyệt vời cho tình yêu, sự kính trọng của người dân Khánh Hòa đối với Bác Hồ, là địa chỉ đỏ để giáo dục về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

  (TG) - “Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

 • Bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh

  Bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh

  (TG) - Tại sao trong cùng hoàn cảnh lịch sử, nhiều người Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước, nhưng chỉ có Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình đối với Tổ quốc và đồng bào. Từ góc nhìn chính trị học, bài viết phân tích, luận giải các sự kiện và minh chứng lịch sử, làm rõ bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giành lại độc lập dân  tộc và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

 • Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

  Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

  (TG) - Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa phát triển các giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc và nguyên tắc chủ quyền nhân dân.

 • Cán bộ, đảng viên huyện Tân Biên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác

  Cán bộ, đảng viên huyện Tân Biên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác

  (TG) - Thực hành tiết kiệm, hỗ trợ hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn đã và đang trở thành chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho đảng viên Đảng bộ huyện Tân Biên (Tây Ninh) phát huy tính tiền phong, gương mẫu vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực thoát nghèo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 • Nam Định đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

  Nam Định đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

  (TG) - Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp uỷ trong tỉnh Nam Định đã triển khai nghiêm túc, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

  (TG) - Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và cho cả dân tộc. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong tổ chức mô hình nhà nước và dựa vào điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình nhà nước riêng với tiêu chí hàng đầu là nhà nước kiến tạo, thật sự vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

 • Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

  (TG) - Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

 • Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

  Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

  Những phẩm chất thiên tài kết hợp với hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn con đường độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Người, tiếp tục soi sáng con đường phát triển bền vững cho dân tộc Việt Nam hiện nay.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

  Kế thừa truyền thống dân tộc và các giá trị của nhân loại, đặc biệt là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư tưởng đồ sộ, trong đó có tư tưởng về pháp quyền và quyền con người. Có thể khẳng định, tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong nhà nước pháp quyền là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư tưởng của Người, vừa đóng góp vào các giá trị chung về quyền con người của nhân loại, vừa định hướng cho hoạt động của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

 • Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG) - Việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao tính tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, công chức, người lao động ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cấp ủy các chi bộ, chính quyền, đoàn thể trực thuộc đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nội dung “làm theo” và “nêu gương” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong giải quyết công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

 • Học tập và làm theo Bác với tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi"

  Học tập và làm theo Bác với tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi"

  (TG) - Tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01) , đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

 • Lan tỏa những giá trị nhân văn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố mang tên Bác

  Lan tỏa những giá trị nhân văn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố mang tên Bác

  (TG) - Thiết thực, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện để lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố thời gian qua.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất