Động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh phát huy nội lực
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. (Ảnh TTTT tỉnh)

Việc quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 đã trực tiếp đẩy mạnh, toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, thực sự là nguồn lực quan trọng để tỉnh Quảng Ninh phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Quán triệt sâu sắc, toàn diện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 16 - CT/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Theo đó, yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về chuyên đề toàn khóa và hằng nămXác định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh, trước hết là các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. 

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá trong nghị quyết đại hội đảng các cấp và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, hướng đến mục đích cuối cùng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện rà soát, bổ sung nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đảm bảo xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, nguồn lực cụ thể, đi đôi với việc tổ chức thực hiện.

Ba là, nâng cao đạo đức hành động, đạo đức lối sống; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức phải là một tấm gương về văn hóa chính trị. Tập trung xây dựng văn hóa trong chính trị, trước hết trong Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên từng lĩnh vực, trong mỗi thành viên của hệ thống chính trị. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phẩm giá, lòng tự trọng, danh dự của người đảng viên, nêu cao bổn phận, lương tâm, dũng khí và trách nhiệm của người đảng viên trong mọi hoạt động và cuộc sống. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gươngtheo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, Nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đưa nội dung xây dựng văn hóa trong Đảng trở thành tiêu chí xây dựng và đánh giá cơ quan, đơn vị; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, dám đột phá; có trách nhiệm với Nhân dân, hết lòng vì nước, vì dân. Có phương pháp, phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả; không bảo thủ, trì trệ; chống bệnh hình thức và thành tích. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Bốn là, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh. Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các vùng miền trong tỉnh, truyền thống đoàn kết, sáng tạo “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng Mỏ. Xây dựng con người Quảng Ninh “năng động, sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh, thân thiện”; xây dựng và phát triển Quảng Ninh với các đặc trưng “Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc”. 

Năm là, tăng cường dự báo, chủ động nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khắc phục tình trạng lơ là, mất cảnh giác; kịp thời nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là trên không gian mạng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay.

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. 

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ đối với cán bộ, đảng viên”.

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trên, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn các giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện; đồng chí bí thư ban cán sự đảng, bí thư đảng đoàn, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Lan Anh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất