Hải Phòng là tấm gương mẫu mực trong học và làm theo Bác
Các đại biểu tham dự triển lãm ảnh 9 lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và những tấm gương tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các sở, ban, ngành và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NHỮNG ĐIỂM MỚI, SÁNG TẠO

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các cấp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị Thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung xuyên suốt của Chỉ thị và chuyên đề các năm. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị nhìn chung đã đi vào nền nếp, được cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn thành phố, rõ các nhiệm vụ tập trung cần làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, rõ trách nhiệm thực hiện; tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm được coi trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ; tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố và các địa phương.

Đó là sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, có sức hấp dẫn lớn của thành phố; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Theo Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho thấy, đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức được đây là hai chủ trương hoàn toàn đúng đắn: Đại đa số người được hỏi nhận định Chỉ thị và Nghị quyết có vai trò quan trọng (95,5%), trong đó, 83% đánh giá có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Việc học tập và làm theo Bác là giải pháp có hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quán triệt, tổ chức thực hiện đạt kết quả bước đầu quan trọng. Thành ủy, các cấp ủy đã chủ động phát hiện, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, suy thoái về đạo đức, lối sống, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, sức thuyết phục, cảm hóa cao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nét mới sáng tạo, thiết thực, kịp thời, vận dụng các loại hình tuyên truyền như truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet và tuyên truyền miệng nên đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã có sự hiểu biết khá đầy đủ về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Cấp ủy các cấp căn cứ thực tiễn địa phương, đơn vị đã lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tăng cường và giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tính nghiêm minh, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan và tính giáo dục. Vì vậy đã tiếp tục nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhất là các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quyết sách của thành phố...

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hải Phòng có nhiều điểm mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể như:

Phong cách làm việc của người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở; phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân (bàn bạc, thảo luận tìm ra khâu yếu, điểm nghẽn, xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá...).

Trong Giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và về công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thứ hai, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ; tiếp tục đổi mới phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, thấu hiểu tâm tư của nhân dân để tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị là: Thứ nhất, phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, ngành, trước hết là của các đồng chí Ủy viên Thành ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí khát vọng vươn lên của người Hải Phòng. Giữ gìn nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát hiện và đấu tranh kịp thời với các hành vi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Rà soát tổng thể thực trạng đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng, thực hiện triển khai các cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng, được đào tạo chính quy về xã, phường, thị trấn, quận, huyện.

Hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh “Việc gì lợi cho dân, hết sức làm...”, Hải Phòng có những mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố; ban hành nhiều cơ chế, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng thế trận lòng dân nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đó là “Mô hình 3 không” tại huyện Vĩnh Bảo, đó là Không giới hạn thời gian – Không giới hạn nội dung – Không giới hạn đối tượng; các mô hình tại quận Lê Chân như “Vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án”, ”Thư viện sách đọc miễn phí”, các mô hình xây dựng nông thôn mới tại An Dương, Tiên Lãng...

Hải Phòng chủ động trong giải quyết mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân ủng hộ, tin tưởng, tham gia. Công tác đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được các cấp uỷ và chính quyền các cấp chú trọng, nhất là người đứng đầu, từ đó xuất hiện một số mô hình tiếp dân, vận động Nhân dân tiêu biểu.

Công tác tổ chức tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều điểm mới sáng tạo; tuyên truyền bằng nhiều hình thức truyền thống và hiện đại, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi; tích cực tuyên truyền trên các trang mạng xã hội với những nội dung phong phú, gần gũi với cuộc sống, thu hút nhiều lượt chia sẻ, truy cập, đặc biệt là giới trẻ; tăng cường việc học tập trực tuyến, nghiên cứu qua các giáo án, bài giảng điện tử, phát hành các đĩa CD, VCD kể chuyện Bác Hồ...

Việc cử hành nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ, kể chuyện Bác Hồ vào dịp đầu tháng được các địa phương, đơn vị tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, đi vào nền nếp, tạo sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên.

Việc đăng ký bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05 gắn với vị trí việc làm của từng cá nhân và kế hoạch công tác năm đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xác định kết quả của việc đăng ký học và làm theo Bác là một tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng.

ĐI VÀO THIẾT THỰC, CỤ THỂ, HIỆU QUẢ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tại Hải Phòng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

“Hải Phòng là tấm gương mẫu mực trong học và làm theo Bác. Những kết quả tích cực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố và các địa phương trong những năm qua. Cụ thể là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được những thành tựu nổi bật, có tính đột phá, toàn diện trên mọi lĩnh vực, hoàn thành vượt mức 12/20 chỉ tiêu. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.” - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng bày tỏ mong muốn các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Lê Hải Bình trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Lê Hải Bình trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để tiếp tục tổ chức triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 phải gắn bó chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xác định đúng và thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là 3 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Ba là, xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trước mắt là nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc các nội dung Chuyên đề toàn khóa theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng để phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng giàu mạnh, góp phần phát triển đất nước nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở xác định rõ các nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương. Gắn việc làm theo Bác, trách nhiệm nêu  tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương, đất nước. Đồng thời với chú trọng nêu gương thì chúng ta cũng phải thường xuyên, chủ động trong công tác giáo dục, tuyên truyền, cảnh báo, phê phán, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã xác định phải: “Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố phải đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã quán triệt chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”. Trong đó, nhấn mạnh giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng thể hiện cụ thể ở 5 nội dung, đó là: 1) Về vị thế và phát huy vị thế Hải Phòng đối với phong trào cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 2) Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. 3) Về xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa. 4) Về xây dựng và củng cố tổ chức đảng vững mạnh; xây dựng chính quyền của Nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng và phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. 5) Về mục đích xây dựng và phát triển thành phố để không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc tổ chức học tập và làm theo Bác ngày càng trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức; ý thức tự giác, nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân; vừa rộng khắp, vừa đi vào chiều sâu. Những thành tích của Đảng bộ thành phố và cấp ủy các cấp đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đây chính là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, có trình độ phát triển cao.

* Trước Hội nghị, các đại biểu đã tham dự triển lãm ảnh 9 lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và những tấm gương tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành phố.

* Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hải Phòng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 2 cá nhân; trao bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng biểu dương 57 tập thể, 97 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất