Sức lan tỏa giải thưởng sáng tác về học và làm theo Bác

Ngày 9-3-2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5- 2011 của Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 1-7-2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

10 năm qua, từ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá đến Giải thưởng sáng tác, quảng bá đã gặt hái được nhiều kết quả, là điểm mới trong tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm khơi dậy tình cảm thiêng liêng, kính trọng của mỗi người Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Giai đoạn 2008-2011, Ban chỉ đạo Giải thưởng trao giải thưởng cho 183 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; khen thưởng đối với 24 đơn vị báo chí, xuất bản, 19 đơn vị nghệ thuật, đội chiếu phim có thành tích về quảng bá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ Đại hội XI, trong đợt trao giải đầu tiên (giai đoạn 2011- 2013), Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã trao giải thưởng cho 136 tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác giả, nhóm tác giả, cá nhân và tập thể có thành tích trong hoạt động quảng bá. Đến đợt 2 (giai đoạn 2013-2015), Ban Chỉ đạo Giải thưởng trao giải thưởng cho 217 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, khen thưởng đối với 21 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Vừa qua, tại lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018, Ban Chỉ đạo Giải thưởng trao giải thưởng cho 164 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; khen thưởng đối với 19 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, trong đó có 8 giải A, 34 giải B, 67 giải C, 55 giải Khuyến khích. Các tác phẩm gửi dự thi đợt này có chất lượng tốt, bám sát chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thể hiện sự kính trọng, tình cảm của văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ kính yêu. Nhiều tác phẩm phản ánh gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, vùng miền khác nhau, với những việc làm thiết thực, cụ thể, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Một số tác phẩm mang tính phát hiện, hướng tới những tập thể, cá nhân điển hình gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong số các tác giả, các tập thể, cá nhân được nhận giải, có nhiều người thuộc các dân tộc khác nhau: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Chăm, Khmer, Gia Rai, Ê Đê…; có những người tuổi đã cao như các nhà văn, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu: Sơn Tùng, Giang Nam, Hoàng Quảng Uyên, Hoàng Chí Bảo, Trần Minh Ngọc, Trần Long Ẩn, Phạm Việt Tùng, Ma Trường Nguyên, Hoàng Choóng, Lưu Văn Quỳ...; có rất nhiều tác giả trẻ ở nhiều lĩnh vực; có cả người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài như Nguyễn Huy Hoàng, Lê Thị Mạnh, Dàn hợp ca Quê hương ở Cộng hòa Pháp…

Từ những kết quả trên thấy rõ sau mỗi đợt tổng kết, trao giải thưởng, khen thưởng, số người tham gia tăng lên, số lượng tác phẩm nhiều hơn, chất lượng tác phẩm, công trình được nâng lên, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm, xuất bản phẩm, công trình về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đa dạng, phong phú hơn. Giải thưởng tiếp tục thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, phóng viên, người làm công tác xuất bản, thông tin, truyền thông và các tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động sáng tác, quảng bá đã tuyên truyền làm sinh động, phong phú việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác động tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Nhìn lại 10 năm triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá và Giải thưởng về chủ đề học tập và làm theo Bác, có thể khẳng định cấp ủy các cấp, cơ quan có liên quan đã bám sát thực tiễn của địa phương, cơ sở, đặc thù của từng loại hình văn học, nghệ thuật, nghiệp vụ văn hóa, thông tin, chú trọng truyền thông, định hướng, cung cấp thông tin; tích cực tổ chức giao lưu, trao đổi về chủ đề sáng tác, tham quan, mở trại viết, đầu tư trang thiết bị…; tạo điều kiện về kinh phí, động viên tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động sáng tác, quảng bá được duy trì thường xuyên, tiến hành thuận lợi và ngày càng có sức lan tỏa, động viên văn nghệ sĩ, nhà báo, những người có tâm huyết phấn khởi sáng tạo. Ban Chỉ đạo Giải thưởng và các đơn vị phối hợp, các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, động viên các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sĩ, nhà báo, toàn dân, toàn quân, đem tài năng, tâm huyết và tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ để sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hoạt động sáng tác, quảng bá giải thưởng đã trở thành nội dung công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào, cuộc vận động… của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm phong phú, sinh động, hiệu quả công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua tác phẩm, công trình, ấn phẩm, hình tượng nghệ thuật, đã góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; từng bước góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, trong xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Để hoạt động sáng tác, quảng bá và giải thưởng về chủ đề trên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai hiệu quả hơn nữa trong đợt II (giai đoạn 2018- 2020) và những năm tiếp theo, cần quan tâm một số điểm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức một cách đầy đủ về mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, về ý nghĩa, tác dụng tuyên truyền của văn học, nghệ thuật, báo chí, công tác thông tin, truyền thông về hoạt động quảng bá, về Giải thưởng; hiểu sâu, nắm chắc Quy chế Giải thưởng, tránh chung chung. Bám sát hướng dẫn của các Hội chuyên ngành ở Trung ương, chủ động nắm, cung cấp thông tin về điển hình, gương người tốt việc tốt cho các đối tượng tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá.

Hai là, căn cứ vào Quy chế Giải thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương để kịp thời hướng dẫn cho cơ quan, đơn vị liên quan, hội viên về chủ đề sáng tác, những quy định cụ thể, thể lệ, thời gian…, địa chỉ nhận tác phẩm, ấn phẩm, công trình, hồ sơ về thành tích hoạt động quảng bác phẩm.

Ba là, quan tâm hơn nữa hoạt động quảng bá của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa - Thể thao; đơn vị nghệ thuật; Bảo tàng, Thư viện; Đội chiếu phim...); các đơn vị xuất bản, các nghệ sĩ, nghệ nhân, câu lạc bộ ở cơ sở.

Bốn là, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sức lan tỏa, để không chỉ những cá nhân, tập thể có trách nhiệm nhận thức sâu sắc, đúng đắn, mà đông đảo quần chúng nhân dân, độc giả, khán - thính giả thấy và hiểu rõ rằng: Mục đích của hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản là tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; về gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Đồng thời, duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, quảng bá cũng như giải thưởng còn góp phần vào xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Nhạc sỹ Vũ Việt Hùng

__________________________

Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 6/2018

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất