• Động lực tinh thần đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Động lực tinh thần đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đã mở đầu cho huyền thoại về một vĩ nhân trong lịch sử dân tộc Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Hồ Chí Minh. 

 • Bình Thuận: Đa dạng, phong phú, hiệu quả các hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05

  Bình Thuận: Đa dạng, phong phú, hiệu quả các hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Năm  năm qua, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh quan tâm, chú trọng, duy trì thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao. 

 • Bạc Liêu: Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Bạc Liêu: Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Trong 5 năm qua, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện liên tục, trở thành nền nếp, thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng rõ nét; năng lực thực thi công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc ngày càng nâng cao, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên.

 • Trà Vinh: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

  Trà Vinh: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

  (TG) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

 • Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

  (TG) - Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). 

 • Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ”

  Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ”

  (TG) - Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ý nghĩa gắn với phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ, từ  năm 2019, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát động triển khai mô hình xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

 • Quảng Nam: Những dấu ấn nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Quảng Nam: Những dấu ấn nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên toàn tỉnh đảm bảo tính chủ động, đồng bộ, toàn tiện, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả; đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

 • Cần Thơ: Lan tỏa học tập và làm theo Bác

  Cần Thơ: Lan tỏa học tập và làm theo Bác

  (TG) - 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới

  (TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, là nhiệm vụ then chốt có vị trí rất quang trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.

 • Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới

  Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới

  (TG) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư tưởng, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện để tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước trên thế giới như Bác hằng mong muốn. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của tư tưởng đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Do vậy, cần quán triệt tư tưởng của Người vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

 • Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của bầu cử theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

  Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của bầu cử theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà.Trong cuộc tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân đều có quyền đi bầu cử".

 • Quảng Ninh làm theo lời Bác

  Quảng Ninh làm theo lời Bác

  (TG) - Với Quảng Ninh, dường như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc và Thợ mỏ Quảng Ninh một tình cảm đặc biệt. Sinh thời, từ năm 1946 đến năm 1965, Người đã 9 lần về thăm, làm việc tại Quảng Ninh; những lần không thể về thăm, động viên, căn dặn cán bộ, công nhân ngành than, nhân dân, học sinh, bộ đội… Bác Hồ còn nhiều lần gửi thư, điện khen ngợi, hỏi thăm Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh.  

 • Bắc Giang học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng

  Bắc Giang học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ tỉnh 5 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai chuyên đề hằng năm và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, chủ động, sáng tạo; nội dung học tập và làm theo Bác thiết thực, cụ thể hơn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

 • Đắk Lắk: Triển khai hiệu quả những nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

  Đắk Lắk: Triển khai hiệu quả những nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

  (TG) - Tỉnh ủy Đắk Lắk đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xác định các nội dung đột phá.

 • Phương pháp luận Hồ Chí Minh với phát triển bền vững đất nước

  Phương pháp luận Hồ Chí Minh với phát triển bền vững đất nước

  (TG) - Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách mà có cả một hệ thống phương pháp luận cách mạng đặc sắc. Hệ thống phương pháp luận Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công cuộc đổi mới và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất