Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Đảng ủy Khối và hoạt động của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối trong bối cảnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid kéo dài. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối, Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy cơ quan và các chi bộ luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội bộ cơ quan, Đảng bộ giữ vững đoàn kết, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đoàn thể xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, cộng đồng.

Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa chương trình công tác năm 2021; tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng  ủy Khối phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là mô hình tổ chức đảng, về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức, bộ máy và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Tham mưu thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương, Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn. Thực hiện Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Tham mưu tổ chức tổng kết, sơ kết kịp thời các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực xây dựng Đảng theo yêu cầu của Trung ương. Tập trung kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2021. Tham mưu việc lãnh đạo công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước…

Công đoàn cơ quan đã động viên cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm thăm hỏi cán bộ, công chức, người lao động; tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ các hoạt động do cơ quan, Đảng ủy cơ quan và Công đoàn viên chức Việt Nam phát động, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và đoàn viên, kịp thời động viên đoàn viên phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức công đoàn, cơ quan vững mạnh.

Về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Đảng ủy cơ quan xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, đề án nhân sự và tổ chức đại hội chi bộ đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan năm 2022. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát đối với một số chi bộ. Chỉ đạo các đoàn thể xây dựng và thực hiện Chương trình công tác năm 2022; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, phát động thi đua và tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối.

Cơ quan Đảng ủy Khối tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối. Tham mưu ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối”; Kế hoạch về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy; lãnh đạo, quản lý cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra còn thiếu so với đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức hội nghị đã công bố và trao các Quyết định khen thưởng: Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 02 đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 03 đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 02 đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và Nguyễn Đức Hà, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương cho các đồng chí cán bộ và nguyên cán bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối cùng các Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cơ quan Đảng ủy Khối của Đảng ủy, Cơ quan và Công đoàn Đảng ủy Khối.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối chúc mừng các đồng chí đã nhận được Bằng khen và Kỷ niệm chương, đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối trong năm 2021 với khối lượng công việc lớn.

Năm 2022, đồng chí Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan Đảng ủy Khối nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIII của Đảng bộ Khối và các công việc trọng tâm, trọng điểm: thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối; xây dựng lộ trình bảo đảm điều kiện đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước.

Đảng ủy cơ quan tiếp tục phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ và các tổ chức đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công đoàn cơ quan tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, động viên đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, tập trung cao độ, tận tụy, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất