Công tác xây dựng Đảng tại Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế


Tổng Bí thư nhấn mạnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu mới, những thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Từ cách tiếp cận đó, Hội nghị Trung ương 7 đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ," với những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Nội hàm giáo dục, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, đảng viên cả về lý luận chính trị và chuyên môn, về tư tưởng, đạo đức, lối sống đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận và bạn bè quốc tế.

Lào: Việt Nam là bài học lớn

Trao đổi với phóng viên TTXVN thường trú tại thủ đô Vientiane, đồng chí Thongsalish Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào nói: “Chúng tôi rất quan tâm theo dõi, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Đảng của Việt Nam. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ở Việt Nam rất có hệ thống, có mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn, cho mọi cấp từ Trung ương đến địa phương. Chúng tôi đang nghiên cứu bài học phát huy tinh thần học tập của cán bộ lãnh đạo để vận dụng vào thực tiễn trong nước."

Bày tỏ tâm đắc với việc xây dựng chế độ học tập, phân cấp nội dung học tập cho đảng viên thường và cán bộ lãnh đạo, đồng chí Thongsalish Mangnomek cho rằng năng lực lãnh đạo của Đảng phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của từng cán bộ, đảng viên và điều này đã nói lên tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập và rèn luyện để mỗi cán bộ đảng viên luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, thống nhất về ý chí, hành động.

Đồng chí khẳng định: “Nếu không kiên định chủ nghĩa Marx Lenin, nắm chắc đường lối của Đảng thì cán bộ sẽ biến chất; lập trường tư tưởng không vững vàng thì sẽ xa rời, chệch hướng."

Đồng chí Thongsalish Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào. (Nguồn: Vietnam+)

Đồng chí nhận xét: “Trong giai đoạn hiện nay, công tác đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung vào cán bộ cấp chiến lược, xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cho tương lai bằng nhiều hình thức học tập, luân chuyển, trải nghiệm với quan tâm thích đáng tới lớp trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Đây thực sự là những kinh nghiệm rất quý giá cho đào tạo cán bộ của Lào."

Cập nhật về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Thongsalish Mangnomek cho biết: “Quy trình này gồm nhiều công đoạn, từ tuyển chọn, đánh giá cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá hiệu quả đào tạo và sắp xếp cán bộ; công đoạn nào cũng rất quan trọng. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã giao cho Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia phối hợp với các Ban, ngành liên quan triển khai công tác này một cách có hệ thống và đối với chúng tôi, Việt Nam là bài học lớn để nghiên cứu, vận dụng."

Việt Nam, Cuba kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong suốt quá trình đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên được các kỳ Đại hội toàn quốc đặt vào trọng tâm nghị sự, với những điểm nhấn quan trọng cho từng giai đoạn cụ thể.

Nội dung then chốt của công tác xây dựng Đảng hiện nay là giữ vững bản chất giai cấp, kiên định và lấy chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ Nam cho mọi hành động của Ðảng.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, bà Nanxi Côrô Aghia, Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba đều khẳng định những tư tưởng chính trị xã hội của Karl Marx, Engels, Lenin và các lãnh tụ Hồ Chí Minh, José Martí, Fidel Castro là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ các giá trị đạo đức, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết quốc tế, tính nhân văn, đấu tranh chống lại các hình thức phân biệt đối xử, bảo vệ độc lập, tự do và xây dựng một chế độ xã hội công bằng cho mọi người là điểm tương đồng của hai Đảng.

Nói về vai trò của Chi bộ, Phó Đại sứ cho rằng hoạt động của tổ chức này có tầm ảnh hưởng quyết định đến việc xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng, vững về tổ chức.

Bên cạnh đó, các chi bộ cũng là những hạt nhân tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân học tập và hành động theo gương các lãnh tụ cách mạng, ở Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn ở Cuba là José Martí và Fidel Castro. 

Phó Đại sứ đánh giá cao các chương trình trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng đặc biệt trên lĩnh vực đào tạo cán bộ các cấp. Nhà lãnh đạo Che Guevara từng nói cán bộ là xương sống của một cuộc cách mạng, do đó công tác cán bộ mang tính sống còn để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và hiệu quả của Đảng.

Phóng viên TTXVN trao đổi với nhà báo kỳ cựu người Cuba Mariêla Valenxuêla. (Nguồn: Vietnam+)

Công tác đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ thấm nhuần lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thấm nhuần tình đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa nhân văn là một vấn đề chiến lược trong quá trình xây dựng đảng ở Cuba cũng như ở Việt Nam.

Cùng tham gia trả lời phỏng vấn, nhà báo kỳ cựu người Cuba Mariêla Valenxuêla có nhiều năm công tác tại Việt Nam cũng chia sẻ quan điểm xây dựng Đảng phải được tiến hành ở mọi cấp, phải đặc biệt phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cũng như vai trò làm gương “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” bởi vì ở cơ sở, đảng viên là người gần gũi quần chúng nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến quần chúng nhân dân.

Đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đất nước kỷ nguyên hội nhập quốc tế, nhà báo Mariêla khẳng định đây là yếu tố quyết định những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới bắt đầu từ năm 1986, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực.

Bà cho rằng kinh nghiệm của Việt Nam là rất quý báu cho tiến trình cập nhật mô hình kinh tế hiện nay ở Cuba.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là di sản của nhân loại

Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là một yêu cầu nội tại của mọi thời kỳ cách mạng, đảm bảo Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”. Từ quan điểm nhất quán đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cho toàn Đảng, toàn quân tinh thần rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu chiếm trọn sự tin yêu và xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Bác đã để lại cho các thế hệ một di sản tư tưởng-đạo đức lớn lao, có ý nghĩa soi đường, chỉ lối vô cùng quan trọng với triết lý hành động vì Đảng, vì Dân, vì sự tiến bộ của nhân loại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ta đang tiếp tục đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra sôi động dưới tác động nhiều mặt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với những cơ hội phát triển và thách thức đan xen.

Phóng viên TTXVN trao đổi với nhà báo Anbéctô Xalaxa của hãng thông tấn châu Mỹ. (Nguồn: Vietnam+)Công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh được các hãng thông tấn, cơ quan báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm theo dõi, nhất là tại các kỳ Đại hội toàn quốc và các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương. Các hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba, KPL của Lào, Tân Hoa của Trung Quốc... đã phản ánh đậm nét công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng ở Việt Nam.

Phóng viên Anbéctô Xalaxa của hãng thông tấn châu Mỹ nhận xét: “Sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với lý tưởng, đạo đức, sự chuẩn mực, tinh thần đấu tranh và chiến đấu kiên cường, kiên định là một hình mẫu cho tất cả những người cộng sản."

Ông Anbéctô Xalaxa đánh giá rất cao chủ trương gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời ghi nhận cuộc vận động này đang có sức lan tỏa rất lớn mà giải báo chí “Búa Liềm Vàng” là một sáng kiến góp phần tăng cường ý thức hệ, nâng cao nhận thức nhằm thống nhất ý chí và hành động của cả dân tộc Việt Nam.

Học Bác mỗi ngày là cách làm thiết thực và cụ thể đối với mỗi cá nhân, mỗi tổ chức chính trị, xã hội, ông nói và chia sẻ: “Tôi cho rằng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là di sản của cả nhân loại tiến bộ”./.

 

TTX

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất