Cần phải tiếp tục duy trì tốt các phong trào thi đua yêu nước
Phong trào thi đua yêu nước cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thiết thực hiệu quả

Các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần đề ra được mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến rõ nét về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân.

Thủ tướng cho rằng, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" là phong trào thi đua có ý nghĩa to lớn, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực gắn việc thực hiện 11 nội dung với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo đảm phát triển bền vững.

Thủ tướng giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức triển khai bảo đảm nội dung, yêu cầu, các bước tiến hành theo đúng Kế hoạch phê duyệt của Thủ tướng.

Cùng với đó, các cấp, các ngành rà soát các quy định để tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội dung, tiêu chí khen thương nhằm khen thưởng chính xác, kịp thời, tiêu biểu, bảo đảm ý nghĩa tôn vinh, giáo dục; đồng thời, tạo sự chuyển biến hơn nữa về khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác và khen thưởng đột xuất để bảo đảm động viên kịp thời và có sức lan tỏa.

Đi đôi với việc tổ chức các phòng trào thi đua và công tác khen thưởng, phải đặc biệt quan tâm công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương cần dành nhiều thời lượng hơn nữa để tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng phải đảm bảo ý nghĩa tôn vinh, giáo dục trong xã hội, tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng phải phù hợp với thực tiễn đời sống.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, từ Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng vào những năm tới.

Quốc Hà/Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất