Tam Nông phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
Đồng chí Trần Phù Tiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Đại hội
Ngày 11-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019). Đồng chí Trần Phù Tiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cổ vũ, động viên được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông (Phú Thọ) luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, ra sức phấn đấu thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc do Đại hội XVII đề ra và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. Vị trí, vai trò của Mặt trận tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội. Hoạt động của Mặt trận đã đạt được những kết quả tích cực nhiệm kỳ vừa qua.

Mặt trận Tổ quốc huyện đã tích cực mở rộng tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, kết nạp thêm 4 tổ chức thành viên là: Hội Nạn nhân chất độc Da cam/điôxin, Hội Phật giáo, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Đông y, nâng tổng số thành viên Mặt trận huyện lên 14 tổ chức.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp làm tốt công tác vận động các tầng lớp Nhân dân trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực trong lao động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát huy tiềm lực trong các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nâng cao trình độ dân trí và mức sống của các tầng lớp Nhân dân, bài trừ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, MTTQ huyện đã xác định mục tiêu cần đạt được của cuộc vận động là “Xây dựng đời sống văn hóa”, địa bàn diễn ra các hoạt động của cuộc vận động là “Khu dân cư” và lực lượng thực hiện là “Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Kết quả, hàng năm, toàn huyện có 82,7% gia đình đạt gia đình văn hóa (tăng 4.088 gia đình so với nhiệm kỳ trước); 84,8% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa (tăng 27 khu so với nhiệm kỳ trước); có 97,09% khu dân cư có nhà văn hóa; 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước; có 85,56% khu dân cư không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội;

Các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11) và lồng ghép các phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an toàn giao thông"; "Quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tham gia phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào tham gia bảo vệ môi trường, truyền thông dân số và sức khoẻ sinh sản đạt hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên, ngày càng đạt chất lượng tốt nhất là các phong trào vận động ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhiệt tình hưởng ứng.

 

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, MTTQ huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của phong trào đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ mới, đặc biệt là hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới, Nhân dân trong huyện đã hiến 69.027m2 đất trị giá trên 3,8 tỷ đồng, tu sửa 215,14 km đường giao thông nông thôn, thu gom hàng  ngàn tấn rác thải, tổ chức được trên 60 lớp tập huấn về trồng chọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho 1.950 hội viên nông dân, đóng góp hàng ngàn ngày công trị giá hàng tỷ đồng, tính đến tháng 12/2013 toàn huyện đã có 4 xã từ 10 - 18 tiêu chí NTM là: Thượng Nông, Hương Nộn, Dậu Dương, Hồng Đà, Cổ Tiết; có 9 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí như: Dị Nậu, Thanh Uyên, Hiền Quan, Vực Trường, Quang Húc, Tam Cường, Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô và 6 xã đạt từ 5 đến 6 tiêu chí như: Tề Lễ, Văn Lương, Thọ Văn và xã Xuân Quang.

Về Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và Chương trình An sinh xã hội, từ năm 2009 đến hết năm 2013, “Quỹ vì người nghèo” hai cấp trong huyện đã vận động được 924,9 triệu đồng. Từ các nguồn quỹ, các cấp, các ngành đã ủng hộ Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì và xóa xong 897 nhà tạm. Tổng nguồn lực hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo trong toàn huyện gần 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn quỹ trên đã hỗ trợ 185 hộ nghèo ốm đau đi viện dài ngày với số tiền là 139,5 triệu đồng, hỗ trợ 223 học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền là 68,8 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 1.883 hộ nghèo với số tiền là 147,7 triệu đồng.

Năm 2009, trong dịp đói giáp hạt, MTTQ huyện tiếp nhận 54 tấn gạo hỗ trợ 1.603 hộ, 4711 khẩu; Hỗ trợ kịp thời cho 18 hộ nghèo gặp thiên tai, hoả hoạn, với số tiền 63 triệu đồng; giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống và phấn đấu thoát nghèo bền vững.

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống vẫn được duy trì thường xuyên, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên đã động viên Nhân dân tham gia phong trào với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: “Xây và tặng nhà tình nghĩa”, tặng “Sổ tiết kiệm”, xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ... Những việc làm thiết thực đó đã góp phần quan trọng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn những người có công với nước có cuộc sống ổn định về mọi mặt. Những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của, các ngành, đoàn thể, cùng cộng đồng trợ giúp người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 9,55%, hộ cận nghèo còn 16,31% (tính đến tháng 12/2013).

Về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: thông qua các hội nghị của các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng, hội nghị khu dân cư, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tin đại chúng, tăng cường phối hợp quảng bá, tổ chức hội chợ đưa sản phẩm, hàng hoá Việt đến với người tiêu dung đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, hệ thống MTTQ trong huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, về tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khối Đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Từ đó, đã cổ vũ, động viên được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của MTTQ các cấp trong huyện ngày càng được thể hiện rõ. Sự phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan nhà nước ngày càng mở rộng và có hiệu quả, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện…

 
Với tinh thần đoàn kết, sáng suốt, dân chủ và đổi mới, Đại hội MTTQ huyện Phú Thọ (Tam Nông) đã hiệp thương cử ra 47 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông XVIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và 12 đồng chí là đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới. 

Tại phiên họp thứ nhất UBMTTQ huyện Tam Nông đã hiệp thương bầu ra Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện gồm 3 đồng chí.  Đồng chí Nguyễn Chí Thắng được bầu làm Chủ tịch UBMTTQ huyện Tam Nông  nhiệm kỳ 2014-2019. 
 

Tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Bước sang nhiệm kỳ 2014-2019, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp huyện Tam Nông sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, thực hiện chương trình An sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Về phương hướng, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân trong huyện, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ mới.

Về mục tiêu cụ thể, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và 100% cơ sở và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và có hoạt động cụ thể tham gia thực hiện phương án Dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, trong đó có 85% trở lên tổ chức tốt cả 2 nội dung: phần lễ và phần hội; 90% số khu dân cư trở lên đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá; 86% trở lên số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 100% khu dân cư có nhà văn hoá.

Đảm bảo 100% cán bộ chuyên trách của MTTQ cấp huyện và cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định, được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; 100% đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản pháp quy của các cấp ủy, chính quyền các cấp.

Có 100% Ban Thường trực MTTQ cấp huyện và cấp xã, thị trấn tổ chức ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên và các ban, ngành cùng cấp.

Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức thành viên Mặt trận tăng từ 3- 5%/ năm.

Để đạt được phương hướng và những mục tiêu cụ thể đã đề ra, MTTQ huyện sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của địa phương.

Ba là, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đồng bộ; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bốn là, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Phù Tiêu đã phát biểu dương những kết quả Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông đạt được trong nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Trần Phù Tiêu cũng đề nghị MTTQ các cấp huyện Tam Nông trong nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Từ đó, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt quy chế giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với nguyên tắc dân chủ.

Khánh Lâm

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất