Thanh Sơn: Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước được gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở vững mạnh, gắn với xây dựng nông thôn mới… thiết thực góp phần xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp. Qua thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến, tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyện Thanh Sơn thường xuyên quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua. Công tác phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, quan tâm đến việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời và đảm bảo thực chất. Nội dung phát động phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động, thưc hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV cũng như tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành và trên lĩnh vực đời sống xã hội của huyện, trên cơ sở đó xây dựng những mô hình, điển hình trong phong trào thi đua, tạo động lực thi đua thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế được phát động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân ở 23 xã, thị trấn. Các phong trào thi đua được hưởng ứng như
"Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", "Chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất"... Trong năm 2013 huyện Thanh Sơn đã tổ chức thành công 02 hội chợ Văn Miếu, thị trấn Thanh Sơn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Phú Thọ, Sở Công Thương tổ chức phiên chợ đưa hàng việt về nông thôn tạo điều kiện cho việc giao lưu trao đổi hàng hóa, giới thiệu tiềm năng của huyện và góp phần phát triển Thương mại – Du lịch. Nhân dân các dân tộc trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất, mở rộng diện tích cây vụ đông. Chú trọng phát triển các dịch vụ nông nghiệp đảm bảo cung ứng giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất. Nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương chủ động tưới tiêu cho lúa hai vụ và cây trồng vụ đông. Đặc biệt thành công với những mô hình đồi rừng, trang trại tổng hợp, chăn nuôi tổng hợp với những cố gắng trong các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, cánh rừng thu nhập cao; lao động sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục và đạo của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô giáo dục ở các cấp học tiếp tục phát triển. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Sơn thực hiện tốt các phong trào thi đua thi đua
“Dạy tốt , học tốt" "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", thực hiện tốt cuộc vận động " Hai không", " Kỷ cương tình thương, trách nhiệm ". Quy mô giáo dục ổn định, mạng lưới trường lớp bố trí hợp lý. Chất lượng các cấp học được giữ vững cả về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Năm học 2012 - 2013, trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 100%; kết quả xét tốt nghiệp THCS đạt 98,13%; học sinh tốt nghiệp THPT đạt 95,9% (trong đó: THPT Thanh Sơn 99,4%, THPT Văn Miếu 94,71%, THPT Hương Cần 91,08%) và học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp tốt nghiệp đạt 96,2%. Đến nay, toàn huyện có 36 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó: Mầm non: 09 trường, tiểu học 20 trường, THCS  07 trường).

Trong phát triển văn hóa, xã hội, các cơ quan, đơn vị, cơ sở thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động:
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Nhân rộng mô hình "5 không, 3 sạch”; xây dựng gia đình, làng, xóm, cơ quan, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn văn hóa; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong khu dân cư. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Việc xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, Đoàn thể nhân dân vững mạnh đã được huyện Thanh Sơn triển khai có hiệu quả. Thực hiện tốt các phong trào thi đua: "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh" "Xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh"; "Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh" được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, tổ chức cán bộ, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng đó đi vào nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng và tăng cường. Công tác vận động quần chúng của Đảng đó cú nhiều đổi mới. Xây dựng và củng cố chính quyền được lónh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên nhằm củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. 

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã có những chuyển biến tích cực theo hướng coi trọng công tác củng cố tổ chức, tích cực phát triển đoàn viên, hội viên. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đã xuất hiện các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", tích cực ủng hộ các nạn nhân chịu ảnh hưởng các đợt thiên tai, xây dựng quỹ "Vì người nghèo", "Quỹ chất độc da cam"
, " Quỹ nhân đạo" của Mặt trận tổ quốc; Phong trào "Thi đua Cựu chiến binh gương mẫu", "Thi đua xây hội trong sạch vững mạnh", của hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ phát động phong trào "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" "Phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo"; Hội Nông dân phát động phong trào thi đua "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và làm giàu chính đáng"; phong trào "Năm xung kích, bốn đồng hành" của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện; Liên đoàn Lao động huyện với phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động, nữ công nhân viên chức với  phong trào thi đua "Giỏi việc nước đảm việc nhà"... góp phần tích cực trong xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, năm 2014 các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Sơn đề ra một số giải pháp sau:

Một là, t
iếp tục đẩy mạnh, phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các đợt thi đua sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng ngành, đơn vị, cơ sở. Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng nhóm các ngành công nghiệp và dịch vụ; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, tiến tới xóa nghèo, từng bước thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Hai là, t
iếp tục phát triển các phong trào thi đua trong ngành giáo dục và đào tạo, mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế, dân số gia đình và trẻ em. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Ba là, đ
ẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng tăng quy mô sản xuất, đưa giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trong lớn trong cơ cấu ngành kinh tế. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển  các ngành dịch vụ trên cơ sở phát huy lợi thế trung tâm tiểu vùng kinh tế phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ. 

Bốn là, t
iếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành và thực thi pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng công quyền sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền với nhân dân và các biểu hiện tiêu cực, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức các cấp./.


Bài và ảnh: Thúy Liễu 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất