Công bố sách xuất bản 6 tháng đầu năm 2017

Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Tổng giám đốc Nhà xuất bản chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Thành cho biết, là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, trong kế hoạch hoạt động năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục đặt trọng tâm bám sát nhiệm vụ chính trị và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, Mặt trận, các đoàn thể ở Trung ương và các địa phương xuất bản kịp thời sách và các tài liệu phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng thời phục vụ đắc lực việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 200 ấn phẩm có giá trị về chính trị - xã hội, lịch sử, văn hoá, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại Lễ công bố sách xuất bản, Nhà xuất bản đã chọn lọc giới thiệu một số ấn phẩm quan trọng, có giá trị được xuất bản, phát hành từ đầu tháng 01 - 2017 đến nay, trong đó, đặc biệt nổi bật là tác phẩm Sửa đổi lối làm việc và Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc và Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong năm 1947, đến nay vừa tròn 70 năm. Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc gồm 6 phần chính là Phê bình và sửa chữa, Mấy điều kinh nghiệm, Tư cách và đạo đức cách mạng, Vấn đề cán bộ, Cách lãnh đạo và Chống thói ba hoa. Trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Ðảng ta. Về biện pháp, để làm tốt công việc của Đảng, cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt. Đồng thời, ban hành đường lối chính sách đúng đắn và tìm ra cách làm đúng. Kết hợp tốt việc nghiên cứu lý luận với tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm. Phát huy sáng kiến và tâm huyết với công việc. Bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của Nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Ngày nay, những giá trị của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lần nữa được khẳng định và phát huy mạnh mẽ khi toàn Đảng, toàn Dân đang đẩy mạnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đời sống mới với bút danh là Tân Sinh để chỉ đạo và động viên phong trào "Xây dựng đời sống mới" do Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi. Ngoài lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 phần, trình bày theo lối hỏi - đáp. Trong tác phẩm này, những vấn đề từ mục đích, nội dung xây dựng đời sống mới liên quan đến từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập một cách ngắn gọn, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Người nêu lên bổn phận, trách nhiệm khi tham gia xây dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị trên năm phương diện: cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại và cách làm việc. Nội dung cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới là thực hành cần, kiệm, liêm, chính. Tác phẩm Đời sống mới đã tạo động lực to lớn cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Hiện nay, những nội dung trong tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị trong cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác dân vận, xây dựng chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam mới.

Trong tháng 02 / 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt bạn đọc cuốn sách “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm 10 bài được tuyển chọn trong các bài phát biểu và trả lời phỏng vấn báo chí của đồng chí Tổng Bí thư từ sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đến nay. Các bài viết trong cuốn sách vừa sâu sắc về lý luận, vừa bám sát tình hình trong Đảng, tập trung trả lời những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những điều mà Nhân dân đang kỳ vọng. 

Trong danh mục sách xuất bản, ngoài hai tác phẩm Sửa đổi lối làm việc và Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi đã gửi tới các đồng chí tài liệu giới thiệu khái quát một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu, cũng như có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, gồm: Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 – 09/02/2017); Đồng chí Lê Duẩn – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị và đặc biệt là Lê Duẩn - một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 – 07/4/2017); Sức sống “Những việc cần làm ngay”của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng (02/5/1917 – 02/5/2017); bộ sách Vùng đất Nam Bộ gồm 2 tập tổng quan: Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển đã phát hành và 10 tập chuyên khảo chuyên sâu về từng lĩnh vực do GS. Phan Huy Lê chủ biên, Nhà xuất bản đang khẩn trương hoàn thành.

Trong quá trình xuất bản các cuốn sách có giá trị và có ý nghĩa này, Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chỉ đạo sâu sát, cùng với đội ngũ cán bộ, biên tập viên tận tụy, trách nhiệm trong việc thẩm định, biên tập và tổ chức xuất bản. Bên cạnh đó, chúng tôi đã nhận được sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của nhiều ban, ngành ở Trung ương và địa phương, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học và các tác giả; sự hợp tác của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia công tác phát hành để các ấn phẩm đến với đông đảo bạn đọc.

Lễ công bố sách xuất bản 6 tháng đầu năm 2017 hôm nay nhằm giới thiệu các cuốn sách đã được công bố, nhằm phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa và ý nghĩa chính trị - xã hội của các ấn phẩm này. 

Thu Hằng


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất