6 nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ

Ngày 1/7/2021, tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2021 với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành có liên quan (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương), lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Sau khi nghe Vụ Văn hoá - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, lãnh đạo và đại diện một số ban, bộ, ngành ở Trung ương dự họp phát biểu ý kiến, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận:

Thứ nhất, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong bối cảnh phải giãn cách xã hội vì dịch bệnh, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ, ban lãnh đạo mới được trẻ hóa, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, vận động sáng tác được nhiều tác phẩm hay, gây xúc động trong và ngoài nước. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật được thực hiện hiệu lực, hiệu quả hơn; các hoạt động văn hoá, văn nghệ trên cả nước đã góp phần truyền tải, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thiết thực chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIII, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh covid 19...

Thứ hai, quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước qua nhiều thời kỳ, lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuật có một vai trò quan trọng, được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chú trọng, và đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chính sách pháp luật về lĩnh vực này. Lãnh đạo, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ được Đảng khẳng định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nhân tố quan trọng đối với sự nghiệp văn hóa. Đối với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và các hội văn học, nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương, quan điểm của Đảng từ trước đến nay đều khẳng định sự tôn trọng và đánh giá cao vai trò, sứ mệnh của các tổ chức trên đối với sự nghiệp chung. Đảng xác định Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và các hội văn học, nghệ thuật là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động và sáng tạo văn học, nghệ thuật tự nguyện đứng trong tổ chức để cống hiến, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. 

Thứ ba, bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động văn hóa, văn nghệ thời gian qua cũng bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục như: Sau đại hội, nhân sự chủ chốt tại Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam chưa được kiện toàn, Điều lệ của nhiều hội chưa được phê duyệt; hiện tượng xâm hại tác quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật chậm được khắc phục; ý thức, trách nhiệm công dân của một số hội viên, văn nghệ sĩ chưa cao; việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức... Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm, bám sát tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách sâu rộng đến từng đảng viên, hội viên, từng văn nghệ sĩ, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chỉ đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đã được nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, gắn với điều kiện, tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì cùng với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội thảo (tọa đàm) quốc gia với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trên cơ sở những nghiên cứu, kết quả của hội thảo (tọa đàm) để đề xuất, kiến nghị với Ban Bí thư, Bộ Chính trị những vấn đề lớn trong xây dựng, triển khai chiến lược phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hoá, văn nghệ, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương cần tập trung: Xây dựng chương trình hành động toàn khóa gắn với tổng kết, đánh giá 50 năm văn học, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất; nâng cao chất lượng hoạt động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, động viên văn nghệ sĩ tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực, về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta hôm nay, về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...; Tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong giới văn nghệ sĩ, kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo cáo kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, định hướng dư luận, đề xuất biện pháp đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, khẳng định và phát huy vai trò của văn hóa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra nhiệm vụ, “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đây là một trong những nội dung mới trong công tác phát triển văn hóa. Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với hệ giá trị văn hóa gia đình trong tình hình mới có ý nghĩa quan trọng, góp phần định hướng, giáo dục, điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của con người theo hướng tiến bộ, tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có kế hoạch cụ thể, phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan sớm triển khai thực hiện nghiên cứu này một cách bài bản, căn cơ, thấu đáo.

Bốn là, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, và đơn vị liên quan: Tăng cường công tác đối ngoại về văn hoá, thông qua hoạt động văn hoá, văn nghệ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới; tiếp tục định hướng, quản lý, ngăn chặn có hiệu quả những mặt trái, tiêu cực, những biểu hiện lệch lạc trong một số hoạt động văn hoá, văn nghệ, đảm bảo nền nếp, đổi mới, tiến bộ trên cơ sở chương trình, kế hoạch từng quý trong năm; nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của công tác văn hóa, văn nghệ ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn; tăng cường đầu tư, tạo các điều kiện cần thiết cho văn hoá, văn học nghệ thuật phát triển. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam) tiến hành tập huấn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ (Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước) tại các tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Năm là, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ cho sự nghiệp phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN là một việc làm quan trọng vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài. Trong đó, trước tiên là bồi dưỡng đội ngũ về mặt lý tưởng; là việc xác lập và giữ vững ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, gắn bó với nhân dân, là đi sâu và thấu hiểu thực tế, thấu hiểu đời sống của nhân dân, luôn đứng về phía nhân dân; dứt khoát và mạnh mẽ chống lại cái ác, cái lạc hậu; bảo vệ nhân cách, nhân phẩm con người; hết lòng gìn giữ vun đắp những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tăng cường giám sát, bồi dưỡng, đào tạo, quản lý, giáo dục hội viên của mình thật gương mẫu trong sinh hoạt, nói, viết và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, đối với các đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, giao Vụ Văn hóa - Văn nghệ làm đầu mối, xem xét thấu đáo, tổng hợp kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị có liên quan (trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo…) tham mưu tháo gỡ từng vấn đề, tạo điều kiện cho Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoạt động hiệu quả. Đối với những vấn đề đã có kết luận và phù hợp với thực tiễn thì đề nghị triển khai sớm, làm ngay, trước mắt ưu tiên: Kiện toàn tổ chức và nhân sự chủ chốt của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam; phê duyệt Điều lệ hoạt động của Liên hiệp và các hội theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; n định mô hình, tổ chức hoạt động của Liên hiệp và các hội theo quy định. Vụ Văn hóa - Văn nghệ kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến độ và kết quả giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên, đảm bảo duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giao ban với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, và các bộ, ban, ngành có liên quan định kỳ 6 tháng/lần.

Bảo Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất