Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên): Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự ý nghĩa và hiệu quả
Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã Mỹ Hào được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các ban công tác Mặt trận khu dân cư là nòng cốt, quan tâm triển khai sâu rộng đến từng thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Thông qua tổ chức ngày hội, đã gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc như là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò và vị trí của MTTQ được đề cao. Những nội dung triển khai hoạt động của ngày hội đã làm cho các tai, tệ nạn xã hội giảm, các danh hiệu văn hóa hàng năm đều tăng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất, các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị van minh” được triển khai rộng khắp, tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tình làng, nghĩa xóm”; góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã  ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày hội không chỉ đem lại không khí đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là dịp để các địa phương động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua tổ chức ngày hội góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò và vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được nâng lên. Tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các Ban công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên được củng cố, tăng cường.

* Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thị xã, từ năm 2018- 2023  thị xã Mỹ Hào đã có 2.201 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”. Đây là phong trào được các tầng lớp nhân dân và các gia đình nhiệt tình hưởng ứng và đem lại ý nghĩa thiết thực. Việc bình chọn, vinh danh các gia đình đạt danh hiệu các cấp đã tạo lên không khí thi đua trong các địa phương, đơn vị, nhất là các gia đình có từ 3 thế hệ trở lên cùng chung sống. Các gia đình được bình chọn và vinh danh khách quan, công khai không chỉ là niềm tự hào của từng gia đình mà còn tạo niềm tin, sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, từng khu phố, thôn và xã, phường đóng góp một phần không nhỏ vào phong trào xây dựng gia đình nói chung theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Các gia đình có từ 3 thế hệ trở lên cùng chung sống trên địa bàn thị xã và nhất là 40  gia đình đại diện gia đình tiêu biểu của 75 khu dân cư có mặt tại Hội nghị này là những hạt nhân tích cực đóng góp vào sự phát triển của từng xã, phường và của thị xã.

Các tập thể tiêu biểu trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 của thị xã được tuyên dương, khen thưởng.

Các tập thể tiêu biểu trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 của thị xã được tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tích cua Ủy ban MTTQ các cấp thị xã và những đóng góp của các tập thể, cá nhân, các gia đình tiêu biểu trong 20 năm tổ chức ngày hội và 40 gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

“Trong 20 năm qua thị xã Mỹ Hào đã đạt được những thành tựu và kết quả đáng ghi nhận như có 20 tập thể Khu dân cư tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 260 lượt khu dân cư được UBND thị xã tặng giấy khen, 4.656 lượt gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được các cấp công nhận. Những kết quả, thành tích của Ủy ban MTTQ các cấp thị xã, những công lao đóng góp của tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng và được vinh danh tại Hội nghị hôm nay rất đáng trân trọng, góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của thị xã trong những năm qua”. - Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy khẳng định.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy cũng phân tích bối cảnh trên thế giới và trong nước, hội nhập quốc tế tiếp tục diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ đến mặt trận tư tưởng, đời sống của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ trong phát huy sức mạnh đoàn kết, gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam trong thời đại mới. Do đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tiếp tục xây dựng và nhân rộng phong trào gia đình “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, trong đó, MTTQ làm nòng cốt thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Một là, MTTQ Việt Nam các cấp thị xã tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội MTTQ thị xã đã đề ra.

Hai là, tiếp tục thực hiện tích cực.phong trào xây dựng gia đình “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

Ba là, các cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam các cấp thị xã thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự ý nghĩa và hiệu quả.

* Nhân dịp này, 19 tập thể tiêu biểu trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và 40 gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” giai đoạn 2018 – 2023 của thị xã được tuyên dương, khen thưởng.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất