Nơi di sản văn hóa và thiên nhiên được bảo tồn, phát huy

Nơi di sản văn hóa và thiên nhiên được bảo tồn, phát huy

(TG)- Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Ninh Bình thời nào cũng để lại dấu ấn lịch sử sâu đậm, với những di sản văn hóa vật thể (di tích, di vật…) và phi vật thể (phong tục, tập quán..) phong phú, góp phần làm phong phú di sản văn hóa Việt; đồng thời, duy trì nhịp đập từ quá khứ, bồi đắp sức sống cho hiện tại và tương...