Thứ Sáu, 14/6/2024
Văn hóa - Xã hội
Thứ Bảy, 10/2/2024 6:0'(GMT+7)

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới

Suốt 94 năm qua, từ ngày có Đảng đã chứng minh rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích: đất nước phát triển hòa bình, ổn định và ngày càng vững mạnh; đất nước đạt được nhiều kết quả vượt bậc trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... 

 

Mùa xuân năm Giáp Thìn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930-3/2/2024), mà nhân dân Việt Nam gọi bằng cả niềm tin tưởng, biết ơn, trìu mến là Đảng ta. Kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta đúng vào dịp cả dân tộc đón xuân vui Tết Giáp Thìn là sự hòa quyện giữa mùa xuân của đất trời với mùa xuân của Đảng, của đất nước và nhân dân, sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng dân với tâm thế mới, khí thế mới, niềm tin mới, tinh thần mới, động lực mới trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển toàn diện đất nước năm 2024 ngay từ ngày đầu, tháng đầu. 

 

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đã trở thành chính Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Suốt 94 năm qua, từ ngày có Đảng đã chứng minh rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích: đất nước phát triển hòa bình, ổn định và ngày càng vững mạnh; đất nước đạt được nhiều kết quả vượt bậc trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... 

 

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt các thời kỳ cách mạng, một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng (Trong ảnh: Bữa cơm của bộ đội và nhân dân trong ngày gặt lúa chạy lũ) _Ảnh: TTXVN

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt các thời kỳ cách mạng, một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng (Trong ảnh: Bữa cơm của bộ đội và nhân dân trong ngày gặt lúa chạy lũ) _Ảnh: TTXVN

 

Đảng lãnh đạo nhân dân ta đứng lên thực hiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành được chính quyền về tay nhân dân, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đảng ta lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ. Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là lãnh đạo sự nghiệp đổi mới gần 40 năm qua, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”([1]). Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Qua gần 40 năm đổi mới, nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta không ngừng được khẳng định, củng cố và phát triển. ([1]) 

Đảng lãnh đạo nhân dân ta đứng lên thực hiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành được chính quyền về tay nhân dân, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đảng ta lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh thắng hai đế quốc lớn. Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là lãnh đạo sự nghiệp đổi mới gần 40 năm qua, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(2). Những thành tựu đó là kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Qua gần 40 năm đổi mới, nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta không ngừng được khẳng định, củng cố và phát triển.

Năm 2023 đã đi qua với đầy ắp các sự kiện chính trị quan trọng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hơn dự báo, nhưng đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị - xã hội tiếp tục ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại là một điểm sáng nổi bật. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,05%, gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%. Về cơ cấu nền kinh tế: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%; khu vực dịch vụ chiếm 42,54%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,25%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước tính hơn 1,7 triệu tỷ đồng, vượt 6% dự toán cả năm; bội chi ngân sách nhà nước ở mức 0,14% GDP, thấp hơn rất nhiều mục tiêu Quốc hội giao 4,42% GDP, góp phần đảm bảo cân đối thu chi, giữ vững ổn định ngân sách nhà nước; tạo nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia... Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 199,3 triệu đồng/lao động (tương đương 8.380 USD/lao động, tăng 274 USD so với năm 2022); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 3,65% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2023 ước đạt 27%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với năm 2022). Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng cao. GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022.

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng kinh tế toàn cầu

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng kinh tế toàn cầu

Công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ ngày càng được tăng cường và củng cố. Mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng luôn luôn là quan trọng nhất, để Đảng ta xứng đáng trọng trách lịch sử, mà giai cấp, dân tộc, nhân dân giao phó: lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thắng lợi, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước thân yêu của chúng ta.

Đặc biệt công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đạt được những kết quả rất quan trọng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành công khi “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.  Theo đó, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm quyết liệt và đồng bộ. Quyết liệt, đồng bộ giữa xây và chống. Giữa xây dựng, hoàn thiện thể chế để bịt kín những kẽ hở, lỗ hổng với thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; giữa tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để phát hiện tham nhũng, tiêu cực với điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự. Quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở,... Xử lý nghiêm minh các sai phạm theo đúng quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”. Việc xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm như vừa qua là minh chứng rõ nhất; kể cả đối tượng phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài cũng phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, không thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật.

 Cùng với xử lý nghiêm sai phạm phải kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp theo phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không làm “nản chí”, “chùn bước”, sợ sai không dám làm của cán bộ, đảng viên, mà chỉ làm “chùn bước” những ai có động cơ không trong sáng, đã trót “nhúng chàm” và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Càng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng ta càng mạnh lên, càng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng thời bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là “đấu đá nội bộ,”“phe cánh”, làm “nhụt chí” những người khác. Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2023 đạt được như trên là minh chứng hùng hồn.

 

Năm 2024, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, càng tự hào về Đảng ta, chúng ta càng phải quyết tâm, nỗ lực cao hơn. Với khí thế mới, động lực mới, niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu làm cho ý Đảng - lòng Dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực to lớn thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Năm 2024 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, với quyết tâm cao, ý chí mạnh mẽ, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển đất nước nhanh, bền vững, đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra: đến năm 2030: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045: trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta. 

 

 Đón chào năm mới 2024, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết thống nhất, năng động, đổi mới sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin tiến về phía trước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng vào năm 2030; đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục giành những thành tựu to lớn hơn nữa, có ý nghĩa lịch sử và thời đại./.


PGS.TS. Vũ Văn Phúc

 Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Phản hồi