Kiện toàn nhân sự Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ năm (khóa VIII) để kiện toàn một số vị trí nhân sự đã được tổ chức vào chiều 14/4, tại Hà Nội.

Đã xem:1470

Video khác