Nâng cao chất lượng dự báo chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu năm 2016, Ban Đối ngoại Trung ương chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, chủ động nắm tình hình quốc tế và khu vực và các chính đảng, báo cáo, đề xuất kịp thời không để bị động bất ngờ, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại.

Đã xem:1441

Video khác