Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tổng Bí thư vừa ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đã xem:3038

Video khác