• Trí tuệ nhân dân và tầm vóc văn kiện

  Trí tuệ nhân dân và tầm vóc văn kiện

  Thời gian qua, đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là thành viên tiểu ban dẫn đầu đã làm việc với nhiều bộ, ngành, địa phương để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Điều này thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên tiểu ban, nhằm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, chương trình công tác.

 • Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh vừa có Công văn uốn nắn tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong năm 2019, nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 • Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại tỉnh Điện Biên

  Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại tỉnh Điện Biên

  Ngày 9/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

 • Khen thưởng đúng thời điểm

  Khen thưởng đúng thời điểm

  Hội nghị tổng kết và phát động phong trào thi đua của tỉnh diễn ra đã lâu mà vẫn có điều ra tiếng vào. 

 • Đổi mới sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  Đổi mới sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  (TG)-Trong những năm qua, Đảng bộ Khối luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng chi bộ nói riêng và nâng cao vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương nói chung.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Chú trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người

  Thành phố Hồ Chí Minh: Chú trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người

  (TG)- Quán triệt quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy  thành phố Hồ Chí Minh luôn xem trọng nhiệm vụ xây dựng con người thành phố Văn minh - Lịch sự - Nhân ái - Nghĩa tình theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Nghị quyết 33).

 • "Đo" thực hiện nghị quyết văn hóa qua các chỉ số cụ thể

  "Đo" thực hiện nghị quyết văn hóa qua các chỉ số cụ thể

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” gợi ý vấn đề này khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, sáng 6/5.

 • Phát huy tinh thần chiến thắng - Điện Biên vững bước hội nhập và phát triển

  Phát huy tinh thần chiến thắng - Điện Biên vững bước hội nhập và phát triển

  (TG) - Trong các giai đoạn đấu tranh cách mạng, nhân dân Điện Biên đã kiên cường vượt lên mọi gian khổ, góp sức người, sức của cho cách mạng, cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Truyền thống cách mạng đó được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng Điện Biên vững bước hội nhập và phát triển.

 • Kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng

  Kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng

  Nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên mới, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện là đòi hỏi cấp bách.

 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

  Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

  Trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò của mình trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

 • Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng vững mạnh

  Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng vững mạnh

  Những năm qua, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) luôn quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh (QP, AN), góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên ngày càng vững mạnh.

 • Bình Phước giảm được hơn 1.800 biên chế

  Bình Phước giảm được hơn 1.800 biên chế

  Sau một năm thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đến giữa tháng 4/2019, tỉnh Bình Phước đã giảm được 1.875 biên chế, tiết kiệm được 39 tỷ đồng tiền ngân sách chi thường xuyên.

 • Tuyên Quang thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

  Tuyên Quang thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

  Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó phát huy cao nhất mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội năm 2019. 

 • Tháo gỡ vướng mắc trong việc xây dựng, ban hành tiêu chí đô thị văn minh

  Tháo gỡ vướng mắc trong việc xây dựng, ban hành tiêu chí đô thị văn minh

  Ngày 15/12/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, theo đó yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thống nhất ban hành các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua đối với nông thôn mới và đô thị văn minh. Tuy nhiên, sau hơn hai năm triển khai thực hiện, việc xây dựng và ban hành các tiêu chí xác định đô thị văn minh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

 • Công tác tư tưởng của Đảng trong quân đội – Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

  Công tác tư tưởng của Đảng trong quân đội – Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

  (TG) - Công tác tư tưởng trong quân đội là một bộ phận cơ bản cấu thành công tác tư tưởng của Đảng; một lĩnh vực trọng yếu, hàng đầu của công tác Đảng, công tác chính trị; trực tiếp giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, có ý nghĩa quyết định đến sự lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của quân đội ta.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất