Từ nghị quyết về “tam nông” đến nền nông nghiệp hiện đại (Kỳ 1)

Từ nghị quyết về “tam nông” đến nền nông nghiệp hiện đại (Kỳ 1)

Ngày 5-8-2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay, sau 10 năm đi vào thực tiễn, nông nghiệp có bước tăng trưởng khá toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện; từng bước hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

 • Thanh Hóa đổi mới việc đánh giá cán bộ

  Thanh Hóa đổi mới việc đánh giá cán bộ

  Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Tỉnh ủy Thanh Hóa chọn khâu đột phá là đánh giá cán bộ, với nhiều đổi mới trong đánh giá tập thể, cá nhân, qua đó khắc phục bệnh hình thức, nể nang, né tránh, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

 • Kiến nghị Vĩnh Long thu hồi nhiều quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức sai quy định

  Kiến nghị Vĩnh Long thu hồi nhiều quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức sai quy định

  Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, trong giai đoạn thanh tra (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2018), UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, nhưng quá trình thực hiện còn hạn chế, tồn tại.

 • Vai trò cấp ủy trong phát triển kinh tế ở huyện nghèo

  Vai trò cấp ủy trong phát triển kinh tế ở huyện nghèo

  Đảng bộ huyện Vân Hồ (Sơn La) với cách nghĩ, cách làm sáng tạo, đã khai thác được tiềm năng, lợi thế, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào huyện. Cùng với đó, huyện tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, góp phần tạo ra những cơ hội phát triển mới cho vùng đất này.

 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền lương

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền lương

  (TG)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CPngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

 • Cần phải làm thay đổi nhận thức về tiền lương

  Cần phải làm thay đổi nhận thức về tiền lương

  (TG)-Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khi trao đổi với Tạp chí Tuyên giáo xung quanh nội dung cải cách chính sách, tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27 khóa XII.

 • Đánh giá cán bộ cần thực chất

  Đánh giá cán bộ cần thực chất

  Đánh giá cán bộ được coi là tiền đề, là khâu trọng yếu nhất trong công tác cán bộ, nhưng đến nay chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Hội nghị T.Ư 7 khóa XII xác định, đổi mới công tác đánh giá cán bộ là một trong năm khâu đột phá, nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 • Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Trong quá trình tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) của MTTQ Việt Nam, vai trò và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân có vai trò rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, chính nhân dân đã tích cực trong việc phát hiện tố giác và tố cáo những hành vi tham nhũng, những biểu hiện bất thường và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xem xét xử lý. Tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, người dân và Mặt trận các cấp đã tạo ra những cách làm hay và có hiệu quả cụ thể trong công tác quan trọng này.

 • Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng

  Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng

  (TG)- Gắn bó mật thiết với nhân dân là yêu cầu khách quan, nhất quán đối với Đảng cầm quyền, là thiết thực dựa vào nhân dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong. Sự thống nhất biện chứng, phù hợp lợi ích giữa Đảng với nhân dân; giữa Đảng với giai cấp công nhân và dân tộc là bản chất của mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - cội nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng ta.

 • Tạo chuyển biến từ phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt

  Tạo chuyển biến từ phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt

  Xác định người đứng đầu đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng hiệu quả công tác, Thành ủy Cần Thơ thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Trong quá trình này, nhiều biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đã và đang được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét ở nhiều cơ quan, đơn vị.

 • Nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp ở Thái Bình

  Nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp ở Thái Bình

  (TG) - Trong 5 năm qua, Thái Bình coi trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực quản lý nông nghiệp, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, có hiểu biết sâu về nghiệp vụ, có kiến thức khoa học và trình độ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

 • Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi là nguyên nhân dẫn đến suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thời gian qua, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ qua đó chấn chỉnh, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 • Cuộc cách mạng về mặt tổ chức của lực lượng công an nhân dân

  Cuộc cách mạng về mặt tổ chức của lực lượng công an nhân dân

  Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính trị, Bộ Công an đã tích cực, chủ động đi đầu trong tinh gọn bộ máy, đồng thời đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 • [Infographics] Biên chế công chức năm 2019 giảm 5.508 so với năm nay

  [Infographics] Biên chế công chức năm 2019 giảm 5.508 so với năm nay

 • Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng: 5 năm nhìn lại

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng: 5 năm nhìn lại

  Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài.

 • Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

  Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định việc triển khai, thực hiện Nghị quyết phải thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp. Những việc đã rõ, cần thực hiện sẽ tiến hành ngay, những việc mới, chưa được quy định nhưng phù hợp sẽ mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất