• Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”. Để thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm này, đòi hỏi ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ cần chủ động nghiên cứu, đánh giá những kết quả và hạn chế trong tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước thời gian qua; trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước những giải pháp tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  (TG) - Kết hợp sức mạnh dân tộc (SMDT) với sức mạnh thời đại (SMTĐ) là vấn đề có tính quy luật trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN).   

 • Xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhìn từ Văn kiện Đại hội XIII

  Xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhìn từ Văn kiện Đại hội XIII

  (TG) - Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiều quan điểm, chủ trương lớn quan trọng, trong đó có quan điểm về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Xây dựng văn hóa kinh doanh theo quan điểm Đại hội XIII

  Xây dựng văn hóa kinh doanh theo quan điểm Đại hội XIII

  (TG) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra những quan điểm mới nhằm phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó có yêu cầu “xây dựng văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”.

 • Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII

  Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII

  (TG) - Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác TTĐN đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn, đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc triển khai đường lối đối ngoại. Các thành tựu của công tác đối ngoại và TTĐN đã góp phần quan trọng giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thu hút các nguồn lực to lớn để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

 • Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nhờ phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

  Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nhờ phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

  Với một tỉnh có gần 50% dân số là người dân tộc thiểu số, đang còn nhiều khó khăn, ngoài sự hỗ trợ, đầu tư của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của nhân dân thì nhiều công trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Gia Lai phải nhờ đến phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" mới cho kết quả khả quan, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 • Phát triển kinh tế tuần hoàn để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

  Phát triển kinh tế tuần hoàn để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt mục tiêu: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững bằng việc tích cực thực hiện các hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên quy mô lớn trong 10 năm tới.

 • Làm thế nào để nghiên cứu, học tập, quán triệt hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Làm thế nào để nghiên cứu, học tập, quán triệt hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Sau Đại hội, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, là con đường chủ yếu để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống. 

 • Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân theo tinh thần Đại hội XIII

  Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân theo tinh thần Đại hội XIII

  (TG) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân”. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng nhằm tạo động lực vật chất, tinh thần cho công nhân và giai cấp công nhân phát triển, phát huy vai trò đối với sự phát triển đất nước. 

 • Khẩn trương xây dựng chương trình hành động với khát vọng vươn lên

  Khẩn trương xây dựng chương trình hành động với khát vọng vươn lên

  (TG) - Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư tổ chức từ ngày 27-28/3/2021, các cấp ủy, tổ chức đảng đang tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

 • Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển đất nước

  Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển đất nước

  (TG)- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là kim chỉ nam cho việc triển khai công tác đối ngoại, thể hiện mạnh mẽ tính kế thừa và tinh thần đổi mới tư duy, phù hợp với thực tiễn, cũng như với với thế và lực mới của đất nước. 

 • Để khâu tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu

  Để khâu tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu

  (TG) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang bước vào một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần nghiêm túc, bài bản, khoa học trong nghiên cứu, học tập, quán triệt cho đến tổ chức triển khai đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo, đưa Nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả, chất lượng cũng là từng bước khắc phục để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ ra.

 • Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn cuộc sống

  Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn cuộc sống

  (TG) - Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách… để sớm thực thi trong đời sống  

 • Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động

  Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động

  Tiếp tục Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 28/3, các đại biểu đã nghe đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.  

 • Tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên

  Tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên

  Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động phong phú trong công tác thanh niên. Đó là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội; phát triển thế hệ trẻ lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ; chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất