Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 9/12/2021 16:53'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng: Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai Cơ quan đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016 - 2021. Nổi bật là Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan, đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp với cơ quan tuyên giáo cùng cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động được nâng lên; nhất là đã tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thay mặt hai Cơ quan đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016 - 2021

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thay mặt hai Cơ quan đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016 - 2021.

Chủ động phối hợp triển khai hiệu quả nhiều hoạt động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu những nội dung phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu những nội dung phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng trong giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng ký kết hôm nay với nội dung rất cụ thể, xác định trách nhiệm của các bên rất rõ ràng. Đây là cơ sở đánh dấu bước khởi đầu mới của sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai Cơ quan, là định hướng quan trọng để hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết Chương trình phối hợp của hai Cơ quan được ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan. Trong thời gian tới, để Chương trình ký kết được triển khai có hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao trong thực tiễn. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hai cơ quan cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phối hợp thường xuyên, do đó các kế hoạch, chương trình hành động phải chặt chẽ, cụ thể, thiết thực và hiệu quả; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thống nhất của cấp ủy, người đứng đầu các cấp là yếu tố quyết định đến việc thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình phối hợp công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng tập trung vào các nội dung:

1. Định hướng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân về quan điểm, đường lối nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thực hiện pháp luật về quân sự, quốc phòng; giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án về quân sự, quốc phòng liên quan đến thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội.

3. Phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trước các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; các vấn đề nảy sinh trong thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

4. Phối hợp cung cấp thông tin; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội.

5. Phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

6. Tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực thi pháp luật; triển khai các chương trình, dự án lớn, giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được dư luận quan tâm.

7. Phối hợp bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ.

Sau Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Quân đội theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai xây dựng Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trên địa bàn theo quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị Quân đội và Ngành Tuyên giáo toàn quốc.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất