Thứ Bảy, 20/4/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Sáu, 25/9/2020 9:21'(GMT+7)

Cần Thơ: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: KIM XUÂN (Báo Cần Thơ)

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: KIM XUÂN (Báo Cần Thơ)

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35-NQ/TW), Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

 “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”

– Nghị quyết 35-NQ/TW

 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những vấn đề nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn thành phố và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin tích cực trên hệ thống thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Cần Thơ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng. Song song đó, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng định hướng tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Cụ thể,qua hai năm thực Nghị quyết 35, thành phố đã đăng tải công khai hơn 15.000 tin, bài viết, tài liệu tuyên truyền định hướng dư luận; hơn 1.000 bài viết và khoảng 2.000 bình luận của cán bộ, đảng viên phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt người đọc, xem, tương tác. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong cách mạng Công nghiệp 4.0

2. Thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy, các cấp ủy Đảng trong toàn thành phố đã tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp.

Kết hợp giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW luôn gắn việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của Thành ủy Cần Thơ.

Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Đảng và của pháp luật.


Nhìn chung, từ lúc triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW đến nay, các cấp ủy Đảng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: các thế lực thù địch, phản động lợi dụng mạng xã hội, nhất là facebook để làm công cụ xuyên tạc chống phá trên nhiều mặt đời sống xã hội. Thông tin trên mạng lan truyền rất nhanh, khó quản lý nên việc theo dõi, nắm bắt, xử lý thông tin, phản bác và định hướng gặp nhiều khó khăn, từng lúc hiệu quả chưa cao...

3.Thời gian tới, để việc thực hiện Nghị quyết 35 tiếp tục phát huy hiệu quả, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu đề xuất 6 nhiệm vụ và giải pháp như sau:

 Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao “sức đề kháng”, tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW.

 Hai là, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; chủ động nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng lệch lạc lúc mới nảy sinh. Sớm có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đảng viên.

Ba là, tiếp tục chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên các trang web, blog, nhất là mạng xã hội facebook thường xuyên đăng tải những nội dung xấu độc, xuyên tạc; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Bốn là, gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái, thù địch với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW "Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền" để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Năm là, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội. Cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, răn đe đối tượng vi phạm pháp luật, nâng cao cảnh giác, tăng sức “đề kháng” cho người dân khi tiếp cận thông tin; tiếp tục thực hiện các biện pháp kỹ thuật để vô hiệu hóa các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các đối tượng, tổ chức phản động trong và ngoài nước.

 Sáu là, tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi.Tăng cường công tác đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ nhiệm vụ quan trọng này.

 

Lê Thị Sương Mai

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất