Thứ Hai, 17/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 5/4/2022 16:26'(GMT+7)

Đảng bộ An Giang: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại điểm cầu tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Hương)

Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại điểm cầu tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Hương)

 

Nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng thống nhất trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh; trong quý I/2022, An Giang đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, xác định đợt sinh hoạt chính trị phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng. Việc tổ chức thực hiện phải được cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Trung ương; bên cạnh xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang cũng nêu rõ những công việc cụ thể và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đảng bộ tỉnh xác định mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, An Giang xác định sẽ chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa". Đảng bộ tỉnh cũng xác định đây là bước đột phá mới với cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống"; đặt ra yêu cầu cao hơn về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, "lợi ích nhóm", quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa những công việc cụ thể, thiết thực, những nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra; Đảng bộ tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh xác định phải tập trung tiến hành thường xuyên, đó là: Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thông qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; khắc phục triệt để bệnh hình thức; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước. Thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy đảng phải giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh phải chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ hai, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ tỉnh xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách, tài sản nhà nước, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản thất thoát; thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, không để bị chi phối, tác động; không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các văn bản pháp luật.

Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương. Kịp thời sơ, tổng kết, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở.

Đảng bộ An Giang xác định, để Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng và Kế hoạch số 33-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ nét cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Nhân dân, đất nước, trước Đảng để tự giác, gương mẫu thực hiện - nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn; khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có thể khẳng định rằng, sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới./.

Trần Thị Thanh Hương
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất