Chủ Nhật, 23/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Bảy, 8/5/2021 10:30'(GMT+7)

Đẩy mạnh truyền thông về Dự án Luật BHYT sửa đổi

BHYT là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

BHYT là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường vận động, truyền thông về các nội dung mới trong Dự án Luật BHYT sửa đổi, tạo sự đồng thuận và tăng cường hiểu biết của các cơ quan, tổ chức, người dân và các bên liên quan về các nội dung mới trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các nội dung chính sách sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế tới các cơ quan, đơn vị và người dân. Cung cấp thông tin kịp thời về những nội dung cụ thể trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi, các tác động của các nội dung sửa đổi tới người tham gia BHYT và các bên liên quan.

Đồng thời, tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người dân trong việc thực hiện các quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT. Huy động sự ủng hộ, tham gia, hỗ trợ nguồn lực của các tổ chức trong và ngoài nước trong quá trình xây dựng và thực hiện Luật BHYT sửa đổi.

Nội dung của kế hoạch bao gồm: Thông tin về kế hoạch xây dựng Luật BHYT sửa đổi; Thông tin về các nội dung chính sách có sửa đổi trong Dự án Luật BHYT sửa đổi, bao gồm Chính sách mở rộng đối tượng tham gia BHYT, Mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT, Đa dạng loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở, bảo đảm sự bình đẳng trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH, Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của BHYT, trách nhiệm của cơ sở cung ứng dịch vụ y tế và cơ quan BHXH và Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ bảo BHYT.

Trong đó, thông tin về kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện chính sách BHYT có liên quan, thông tin về dự báo các tác động của các chính sách sửa đổi tới người tham gia bảo hiểm y tế và các bên liên quan, thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người tham gia BHYT trong xây dựng Luật BHYT sửa đổi, kêu gọi sự đồng thuận của các bên liên quan trong quá trình xây dựng Luật BHYT sửa đổi và theo dõi và xử lý kịp thời khủng hoảng truyền thông liên quan tới Dự án Luật BHYT sửa đổi.

BHYT là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, thực hiện mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân. Luật BHYT được ban hành năm 2008 và sửa đổi, bổ sung năm 2014. Những định hướng cơ bản về chính sách BHYT đáp ứng với đòi hỏi từ thực tiễn sau hơn 10 năm thực hiện Luật BHYT đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương khóa XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ban hành theo quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06/3/2018./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất