Thứ Năm, 13/6/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Hai, 16/8/2021 9:52'(GMT+7)

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay


Mùa thu năm 1945, với tinh thần “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ phong kiến hàng thế kỷ và sự thống trị của chủ nghĩa thực dân hơn 80 năm, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. 76 năm đã trôi qua nhưng hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên vẹn; là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mòng mỏi.

Ngược dòng lịch sử, đầu năm 1945, chủ nghĩa phát xít đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn. Ngày 30/4/1945, ở châu Âu, phát xít Đức bị Hồng quân Liên Xô tiêu diệt. Ngày 14/8/1945, Nhật đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện, thời cơ ngàn năm có một cho toàn Đảng, toàn dân ta tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã chín muồi. Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, ra Quân lệnh số 1 và chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa.

Từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945, tại Tân Trào diễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng. Hội nghị nhận định: “Quân lính Nhật tan rã, mất tinh thần, hàng ngũ chỉ huy Nhật ở Đông Dương chia rẽ đến cực điểm, bọn Việt gian thân Nhật hoảng sợ. Toàn dân tộc đang sôi nổi đợi giờ khởi nghĩa giành chính quyền độc lập”. Tiếp đến, trong hai ngày 16 và 17/8/1945, Đại hội quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, nhất trí thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Toàn quốc sôi sục khí thế đấu tranh, quần chúng nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy chớp thời cơ, không khí Tổng khởi nghĩa bao trùm khắp cả nước. 

Từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám, đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm và chế độ quân chủ hàng thế kỷ.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, trong cuộc mít tinh của hàng chục vạn quốc dân, đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Ngày 2/9 đi vào lịch sử là Ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường dưới sự lãnh đạo tài tình của Ðảng và Bác Hồ. Thắng lợi ấy minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðó là sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm từ các cao trào cách mạng do Ðảng khởi xướng, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám thành công, sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa không chỉ là mốc son chói lọi; bước ngoặt trọng đại của nhân dân, dân tộc Việt Nam; Mở ra một kỷ nguyên đất nước độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội, mà còn là sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Sống trong chiến tranh mới thấy hết giá trị của hòa bình; chịu cảnh nô dịch của ngoại bang mới thấm thía nổi nhục của kiếp nô lệ. Hơn ai hết, nhân dân, dân tộc Việt Nam đã chịu biết bao đau thương, mất mát, tủi nhục, bởi đã từng là nạn nhân của hàng trăm, hàng ngàn cuộc chiến tranh lớn nhỏ trong lịch sử; cũng đã từng chịu sự nô dịch của 1.000 năm phong kiến phương Bắc và gần 100 năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc Pháp; là chiến trường ròng rã hơn 20 năm bởi âm mưu, thủ đoạn, toan tính và dã tâm xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Pháp, thực dân Mỹ và bè lũ tay sai. Càng thấm thía nỗi đau của chiến tranh, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn giá trị vĩnh cửu của Cách mạng tháng Tám và nền độc lập, tự do mà cuộc cách mạng vĩ đại ấy mang lại; trân trọng hơn cuộc sống hòa bình, tự do, độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh mà cả dân tộc ta phải đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ cha anh đi trước. Chúng ta càng thấu hiểu sự hy sinh, công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân đã dày công xây dựng, vun đắp và bảo vệ đất nước.

Tuy vậy, vì những mưu đồ đen tối, không ít kẻ bán rẻ lương tri, ngụy tạo mọi lý lẽ hòng phủ nhận giá trị vĩnh cửu của cuộc Cách mạng tháng Tám; làm cơ sở để tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Trước đây, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị rêu rao luận điệu “Cách mạng tháng Tám chỉ là một cuộc cách mạng ăn may”. Nhưng những lập luận thù địch của chúng chỉ “lóe lên” rồi “tắt ngẫm”. Không thể phủ nhận giá trị, chúng quay sang phá hoại thành quả cách mạng tháng Tám bằng cách hộ hào “Đa nguyên đa đảng”, kêu gọi “bạo loạn lật đổ”, “xuống đường”…; ngụy tạo các dẫn chứng bằng công nghệ cao để lừa bịp, mị dân, lừa gạt nhân dân trong nước và dư luận quốc tế; khoét sâu sai trái của một số cán bộ, đảng viên suy thoái để quy chụp cho cả hệ thống chính trị, phủ nhận trí tuệ, tâm huyết của hàng triệu cán bộ, đảng viên đang ngày đêm góp công, góp sức xây dựng đất nước.

Càng trơ trẽn hơn khi chúng tìm đủ mọi thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước vốn quý của nhân dân phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối; biến một bộ phận nhân dân, nhất là thế hệ trẻ chưa hiểu biết, nhận rõ dã tâm của chúng làm “lá chắn” cho các “chiến dịch phá hoại” được bọn phản động lưu vong và các tổ chức trá hình đứng đằng sau đạo diễn. Chúng lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ truyền thông, mạng xã hội để lan truyền, tán phát nhanh chóng luận điệu của cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền”, “yêu nước”; tạo ra sự hư ảo, lung lạc nhận thức tư tưởng đối với người nghe, xem. Điều đặc biệt nguy hại khi các hoạt động giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước đã được một số cơ quan truyền thông, tổ chức nước ngoài, khuyến khích, tài trợ và được một số nhân vật chống cộng cực đoan ở các quốc gia cổ xúy, nuôi dưỡng.

Thời gian gần dây, lợi dụng đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các phần tử phản động đã nhanh chóng đăng đàn xuyên tạc, kích động hòng tạo sự hoang mang trong xã hội. Một số trang mạng thù địch, phản động trong và ngoài nước, một số cá nhân có tâm địa xấu xa rêu rao “Việt Nam toàng rồi”, “Chính phủ chủ quan trong đối phó với dịch bệnh”, “Đảng, Nhà nước để nhân dân vùng dịch đói khát”…. Điên cuồng hơn cả, trên trang mạng xã hội của bọn phản động Việt Tân còn tung tin thất thiệt: “Việt Nam, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Cách chống dịch của Đảng làm COVID-19 lây lan càng nhiều. Không hỗ trợ cứu đói cho dân mà còn tận thu vơ vét tiền của dân”. Những thủ đoạn của chúng là nhằm phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc, vu khống, bôi nhọ, làm giảm uy tín của Đảng, chính quyền, gây mất niêm tin trong nhân dân, kích động nhân dân “xuống đường”… tiến tới lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thành quả vĩ đại mà Cách mạng tháng Tám năm 1945 gây dựng.

Những ngày tháng 8/2021, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang gồng mình đối phó với đại dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của toàn dân. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hàng triệu người dân Việt Nam đang đoàn kết, chúng sức, chung lòng cùng với Đảng, Chính phủ hướng về nhân dân vùng dịch bệnh phấn với niềm tin “Đẩy lùi COVID-19” trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, thì những kẻ “bán lương tri cho ngoại bang”, bọn cơ hội chính trị, thù địch đang ra sức sản xuất, tán phát những bài viết, video clip đòi “xét lại giá trị Cách mạng tháng Tám”; vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các tổ chức phản động, khủng bố như “Đảng Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt Nguyễn”… Chúng tung lên mạng xã hội những thông tin giả, xuyên tạc về quan điểm, chủ trương, chính sách, các giải pháp và kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam; kích động người dân không chấp hành các biện pháp chống dịch, thậm chí chống phá Đảng, Nhà nước… Đích cuối cùng mà các tổ chức phản động hướng đến là tạo cớ “hô hào” gây ra “bạo loạn chính trị” theo mô hình “cách mạng đường phố”, “cách mạng màu” mà chúng đã thành công ở một số quốc gia trên thế giới.

Thực chất, đây là những việc làm phản đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân và xu thế tiến bộ của thời đại trên mọi khía cạnh. Đây là âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch cần phải được Đảng, Nhà nước và Nhân dân vạch trần, đấu tranh, loại bỏ.

Lan tỏa hào khí và những giá trị vĩnh cửu của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng thời tự trang bị cho mình “sức đề kháng” để “miễn dịch” trước những thủ đoạn chống phá vô cùng tinh vi của các thế lực thù địch; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; giữ vững niềm tin vào Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới của đất nước… Đó là cách để vô hiệu hóa mọi hành động phá hoại điên cuồng của các thế lực thù địch, để thực hiện lời thề thiêng liêng của mùa thu năm 1945 lịch sử: “… Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền tự do, độc lập ấy” trong giai đoạn hiện nay.


Nguyễn Ngọc Tuấn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất