Thứ Năm, 25/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 20/12/2022 14:49'(GMT+7)

Học và làm theo Bác tạo động lực cho các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

Tiếp nối Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó khẳng định rõcần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viênĐặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đổi mới cách chỉ đạo bằng việc tạo điều kiện cao nhất cho các địa phương chủ động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thể hiện ở việc Trung ương xác định chuyên đề học tập và làm theo Bác chung cho cả nhiệm kỳ và năm 2021, trên cơ sở đó, các tỉnh lựa chọn chủ đề, xây dựng chuyên đề riêng cho từng năm, sát thực với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Với Cao Bằng, là một tỉnh có bề dày truyền thống 520 năm lịch sử và văn hóa, vùng đất luôn giữ vai trò, vị trí chiến lược trọng yếu, bức “phên giậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Nơi vinh dự được đón Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và là miền đất khai sinh Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay… vùng căn cứ địa đầu tiên, "đại bản doanh" của cả nước, là “cội nguồn”, “chiếc nôi” của cách mạng Việt Nam và tự hào là quê hương thứ hai của Bác Hồ. Với truyền thống và tránh nhiệm, niềm tin yêu tuyệt đối với Đảng, Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của tổ chức Đảng; của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xác định Học tậpvà Làm theo Bác không chỉ là thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng mà là nhu cầu tất yếu tự thân, là một trong những động lực, nguồn lực nội sinh để thúc đẩy Cao Bằng phát triển. Đó cũng là sự tri ân thiết thực, là tình cảm sâu nặng, là niềm tin sắt son của Nhân dân các dân tộc với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với “Ông Ké”, với “Già Thu” ruột thịt, kính trọng của quê hương Cao Bằng. Vì lẽ đó, trong nhiều năm qua,  Cao Bằng đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thúc đẩy sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ. 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2015 - 2020, căn cứ điều kiện thực tế và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Nghị quyết Đảng bộ tỉnh xác định, Ban Tuyên giáo đã tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sát với tình hình của tỉnh, với các nội dung cuu thể như: 

Tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Toàn tỉnh đã tiếp sóng, kết nối Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa đến cấp cơ sở và tuyên truyền trong Nhân dân tới 66 điểm cầu, với trên 2.000 đại biểu tham dự[1];chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng cao điểm (trong tháng 5/2022) với việc tổ chức đồng thời các nội dung: triển khai thực hiện Chuyên đề của tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo Kết luận số 01-KL/TW; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 03 chương trình trọng tâm và 03 nội dung đột phá để khai thác 5 lợi thế chính và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh. Tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các cấp uỷ ở các địa phương, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ thường xuyên hằng tháng, thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên...

Ban Tuyên giáo đã tham mưu cụ thể hoá Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng việc xác định hệ thống nội dung để chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh cả giai đoạn 2022 - 2025[2]; đồng thời ban hành Kế hoạch về biên soạn, xuất bản tài liệu nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2022 đến năm 2025.Trong đó, mỗi địa phương, đơn vị xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung giải quyết và công khai kết quả giải quyết trước cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Trong năm 2022, tham mưu chủ trì thực hiện việc biên soạn, xuất bản và phát hành 2 cuốn tài liệu với số lượng gần 18.000 cuốn (9.000 cuốn/1 tài liệu) phục vụ các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, bao gồm: (1) Tài liệu Chuyên đề năm 2022 của tỉnh Cao Bằng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” (xuất bản tháng 4/2022); (2)Tài liệu"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "tự soi, tự sửa" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2022 - 2025" (Tài liệu phụcvụ đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII)(xuất bản tháng 10/2022)Hiện nay đang tiếp tục thực hiện biên soạn, xuất bản cuốn tài liệu học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững” phục vụ việc triển khai, học tập trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể (dự kiến tài liệu in 9.000 cuốn, xuất bản tháng 12/2022). 

Thực hiện đổi mới về công tác thi đua - khen thưởng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan liên quan xây dựng Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn chấm điểm, đánh giá thực hiện tiêu chí thi đua Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ tiếp tục được đổi mớitạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và cộng đồng dân cư, từng bước tác động tích cực trong sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú. Đôn đốc các địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021 – 2025; tham mưu tổ chức triển khai cuộc thi Tìm hiểu về Chuyên đề năm 2022 của tỉnh Cao Bằng (dự kiến tổ chức trong quý IV/2022).

Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hànhTrung ương, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ. Kết quả, từ năm 2021 đến hết tháng 9/2022, cấp uỷ các cấp kiểm tra được 2.065 lượt tổ chức đảng; giám sát được 881 lượt tổ chức đảng; kiểm tra được 5.633 lượt đảng viên (trong đó có 1.529 cấp uỷ viên các cấp); giám sát 3.035 lượt đảng viên (trong đó 1.001 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp)

Qua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia… Trong 2 năm (2021, 2022) Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân; toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 293 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Cao Bằng đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo động lực cho các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tổ chức. Trước mắt là tập trung học tập, quán triệt có hiệu quả Chuyên đề năm 2023 của tỉnh Cao Bằng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvề phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững”.

Ba là, tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 10/02/2022 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 08/4/2022 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị;gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xác định và thực hiện nội dung đột phá của cấp mình sát với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tuyên truyền, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương Cao Bằng phồn vinh hạnh phúc.

Bốn là, tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, các nền tảng số, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng học tập và làm theo. Tuyên truyền, khuyến khích các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bế Thanh Tịnh
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng


[1]Sau Hội nghị trực tuyến, các địa phương đơn vị tiếp tục tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến; tiếp sóng hội nghị trực tuyến ngành dọc; đưa nội dung học tập chuyên đề trong các hội nghị triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện…) với tổng số trên 200 hội nghị, trên 10.000 lượt người tham dự.

[2]Đó là: Năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvề phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững”. Năm 2024:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. Năm 2025:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất