Thứ Năm, 25/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 17/10/2019 21:9'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong năm 2020, như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới, giáo dục lý luận chính trị qua các ngày kỷ niệm lớn

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng trong Đảng và nhân dân các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó, tập trung tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương được ban hành gần đây.

Ban tuyên giáo các cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủ động đề xuất với cấp uỷ tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là về các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn; tổ chức định kỳ thông tin lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Trong đó, chú trọng thông tin những vấn đề lý luận và các vấn đề thực tiễn được đề cập trong dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội đảng bộ cấp trên và những vấn đề về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ở địa phương, cơ sở.

Tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền lý luận chính trị gắn liền với các ngày kỷ niệm lớn, như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020); 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)bằng các phương thức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

2. Tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ban tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trọng tâm là triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

Tập trung việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng cấp lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy lựa chọn tác phẩm, hồ sơ tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đợt II) và tùy theo điều kiện, tổ chức giải tại địa phương, ngành của mình. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Triển khai tốt công tác nghiên cứu lý luận chính trị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Coi trọng việc xây dựng môi trường dân chủ đi đôi với nêu cao trách nhiệm chính trị của tổ chức và cá nhân hoạt động lý luận; Kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, định hướng nghiên cứu trong từng thời kỳ; Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, cần chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh năm 2020 tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Chú trọng việc đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận. Đồng thời, làm rõ một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đổi mới, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng” và Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng”.

Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”. Cần lựa chọn vấn đề tổng kết, nghiên cứu dựa trên sự chỉ đạo, yêu cầu của cấp ủy cấp trên; sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm hoặc đột xuất nếu thấy cần thiết việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo thực hiện; sơ kết, tổng kết những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của địa phương; những mô hình mới, những cách làm hay cần đánh giá, kết luận để nhân rộng; những vấn đề lớn, quan trọng trong các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp…

Phát huy dân chủ trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tôn trọng tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà khoa học, tăng cường trao đổi, đối thoại trong nghiên cứu lý luận. Đổi mới cơ chế và tăng cường đầu tư cho tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo tinh thần Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”.

Ban tuyên giáo các thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy chủ trì, tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại với các cá nhân cư trú trên địa bàn có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng theo chỉ đạo và Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Công tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII (Tham khảo tài liệu “Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII” do Nxb. Chính trị Quốc gia ấn hành).

Thực hiện tốt việc mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu của cấp ủy, có các chuyên đề riêng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, hoặc biên soạn bộ đề cương giáo án chuẩn các chương trình lý luận chính trị cơ bản, triển khai giảng dạy ở địa phương. Thực hiện nghiêm theo quy định về công tác chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận cho học viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung giáo trình, chương trình bồi dưỡng theo hướng giảng dạy, truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng chương trình lý luận chính trị, lịch sử đảng bộ địa phương theo Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố nghiên cứu, đưa nội dung lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy trong chương trình trung cấp lý luận chính trị và hệ thống giáo dục phổ thông. Ban tuyên giáo cấp huyện phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị nghiên cứu đưa lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoặc xây dựng một chuyên đề riêng để giảng dạy.

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cho các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng và toàn dân.

Thường xuyên và định kỳ mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chú ý tới những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, địa phương; mỗi chương trình phải đáp ứng yêu cầu đối với từng đối tượng; phù hợp tình hình cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”; tài liệu “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng”; tài liệuTham khảo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở”; tài liệu “Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII (xem phụ lục kèm theo).

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trong đó, tập trung bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, sử dụng phương tiện dạy học hiện đại; bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta; những nội dung được đề cập trong các văn kiện đại hội đảng các cấp...

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ có thể phối hợp với các đơn vị có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội...) tổ chức các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn.

Tăng cường tổ chức các hoạt động: Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực; thao giảng, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi... qua đó trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy giữa các cán bộ, giảng viên.

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, nghị quyết của cấp ủy ban hành; công tác xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và xây dựng các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Quan tâm tới hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, giảng viên ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị để vận dụng, phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy.

Tăng cường ý thức kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương và đạo đức nhà giáo. Khuyến khích cán bộ, giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tự bồi dưỡng, tăng cường nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia các hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo…

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra giáo dục lý luận chính trị

Ban tuyên giáo các cấp:

- Chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương định kỳ 03 tháng, 06 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng, như:  Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới… Nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phải gắn liền giữa việc học tập về đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông gắn với học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung kiểm tra gồm:Công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị; công tác học tập nghị quyết của Đảng; việc thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên...

5. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và xây dựng dự thảo Quyết định mới trình Ban Bí thư để ban hành trong thời gian tới. Vì vậy, trước mắt các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03/9/2008 cho tới khi Ban Bí thư ban hành Quyết định mới. Sau khi có quyết định mới thay thế, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định mới và có các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Các địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong ban tuyên giáo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.

6. Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị

Định kỳ hàng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; sau giao ban gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và tập huấn các tài liệu, chương trình mới biên soạn giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự sẽ thông báo cụ thể.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức các lớp tập huấn về công tác lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ  trực thuộc Trung ương có kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2020 của ngành, địa phương, cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương để kịp thời điều chỉnh./.

 

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất