Thứ Sáu, 21/6/2024
Bạn cần biết
Chủ Nhật, 23/6/2019 10:10'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 quy định về ngày thành lập, ngày truyền thông, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cổ vũ, động viên CNVCLĐ đoàn kết, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đa dạng về nội dung và hình thức, gắn với việc tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện và nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; những bài học kinh nghiệm lớn trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị; Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành luật. Chú trọng tuyên truyền chỉ rõ cơ hội, thách thức và những giải pháp trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.

3. Tuyên truyền những kết quả đạt được sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XII; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp Công đoàn; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến xuất sắc của các lớp thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, đặc biệt là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách  Hồ Chí Minh.

4. Tuyên truyền phản ánh không khí phấn khởi, thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”,… trong CNVCLĐ và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam diễn ra ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị.

III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Trung ương

- Lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì tổ chức vào sáng ngày 28/7/2019 tại Hà Nội.

- Hội thảo khoa học “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tại Hà Nội.

- Hội nghị biểu dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc và lựa chọn 10 cán bộ công đoàn xuất sắc trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức tại Hà Nội.

- Xây dựng và phát sóng phim tài liệu “Công đoàn Việt Nam - 90 năm đồng hành cùng Người lao động”: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

- Biên soạn cuốn sách với chủ đề “Công đoàn đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích người lao động”: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố

- Phát động đợt thi đua trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua trong CNVCLĐ các cấp.

- Tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn” vào ngày 21/7/2019 với các nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, chăm lo phúc lợi và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên dương đoàn viên tiên tiến.

- Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền,…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

- Tham mưu giúp cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tại khoản 2, mục III của Hướng dẫn.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, tập trung vào các hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, nhất là ở những khu công nghiệp, khu chế xuất và trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Các cơ quan báo chí

- Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền phù hợp, bảo đảm đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để phát thanh, truyền hình Lễ kỷ niệm.

3. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp thông tin tuyên truyền tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, Hội nghị giao ban Báo chí hàng tuần.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm; đồng thời chủ động cung cấp thông tin về tấm gương “người tốt, việc tốt” và tập thể, cá nhân điển hình trong CNVCLĐ.

4. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng, nhất là ở những khu công nghiệp, khu chế xuất nơi có đông công nhân, lao động; tổ chức triển lãm, các hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn các tỉnh, thành phố, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong CNVCLĐ cả nước.

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm và tổ chức hội thảo khoa học.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!

2. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

3. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

4. Cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất