Thứ Năm, 13/6/2024
Khoa giáo
Thứ Hai, 30/1/2023 9:48'(GMT+7)

Những chuyển biến tích cực công tác khoa giáo tỉnh Yên Bái

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể

 

Ban tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về các lĩnh vực khoa giáo; công tác tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân được chú trọng; các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác khoa giáo với nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác gia đình, trẻ em, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật... đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC KHOA GIÁO

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; căn cứ hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 10/12/2021 về thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2022; triển khai đồng bộ các nội dung, lĩnh vực liên quan đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh .

Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo được triển khai kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở ngành trong xây dựng nghiên cứu, biên soạn nội dung các chuyên đề đưa vào tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 . Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 21/01/2022 về công tác tuyên truyền năm 2022; chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực công tác khoa giáo. Một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa giáo ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh được nắm bắt và xử lý kịp thời .

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo biên soạn cuốn “Sổ tay công tác khoa giáo” nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nói chung, cán bộ chuyên sâu mảng công tác khoa giáo nói riêng. Cuốn sách tổng hợp các văn bản quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy về các lĩnh vực công tác khoa giáo những năm gần đây; mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành, đơn vị trong khối; những kết quả đạt được trong những năm qua của Đảng bộ và phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động trên một số lĩnh vực khoa giáo đảm bảo hiệu quả, kịp thời, cụ thể: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 27/7/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác khoa giáo.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHOA GIÁO

Tiếp tục thực hiện tốt Quy định 06-QĐi/TU ngày 21/5/2021 về phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khoa giáo, xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế năm 2022 . Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo được duy trì thường xuyên. Các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ.

Ban hành Công văn số 366-CV/BTGTU ngày 21/3/2022 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp theo Quyết định 238 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo được nâng lên. Quy mô mạng lưới trường, lớp được sắp xếp theo hướng hợp lý, hiệu quả . Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng hiệu quả, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học. Tổng số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia là 294 trường, chiếm 66,5%. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 98,85%, tăng 11 bậc so với năm 2021; duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập tiểu học đạt chuẩn mức độ 3 và duy trì phổ cập THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 1; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được sắp xếp hợp lý, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trở lên đạt 80,4%, trong đó tỷ lệ trên chuẩn 22,1%. Phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc tạo được sự lan tỏa, hiện có 168 trường mầm non, phổ thông đăng ký triển khai mô hình trường học hạnh phúc, trong đó 165 trường đạt tiêu chuẩn Trường học hạnh phúc năm học 2021 - 2022.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra tiết trải nghiệm “Nói lời yêu thương” tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Yên Bái).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra tiết trải nghiệm “Nói lời yêu thương” tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Yên Bái).

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Tổ chức 11 hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với 25 hồ sơ, trong đó có 17 sáng kiến cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận; tổ chức 07 hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hơn 300 học viên trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh; tổ chức 4 hội nghị về “Xây dựng, phát triển thương hiệu cho đặc sản của địa phương và quản trị tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh” cho trên 200 học viên là cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ các xã...; tiến hành thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh và thanh tra chuyên ngành về Đo lường và An toàn bức xạ các cơ sở y tế khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, qua đó chưa phát hiện sai phạm phải xử lý; tổ chức 04 hội nghị tập huấn về xây dựng và áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ cho hơn 160 học viên; tổ chức 01 hội nghị, tập huấn thúc đẩy nâng cao năng suất và áp dụng các công cụ, giải pháp cải tiến năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất, trong đó chú trọng lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ trên các ấn phẩm Báo Yên Bái, tập san thông tin khoa học và công nghệ, trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh…

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số: Cơ sở vật chất của các cơ sở y tế, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; chất lượng, hiệu quả y tế dự phòng và đổi mới hệ thống y tế cơ sở, phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng cao. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, hướng tới mục tiêu đạt các tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống COVID-19”; 100% cơ sở đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Bác sỹ tận tâm - Bệnh nhân hạnh phúc” nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân khi thực hiện khám, chữa bệnh tại cơ sở. Năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế chiếm 89%, tăng 4,8% so với năm 2021.

Người dân được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Người dân được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Lĩnh vực thể dục thể thao: Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên năm 2022 đạt 42,5% dân số toàn tỉnh (tăng 1,5% so với năm 2021). Đã tổ chức thành công 10 giải thể thao cấp tỉnh. Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm, duy trì đào tạo 9 môn thể thao thành tích cao, tham gia thi đấu 20/22 giải toàn quốc, đạt 60 huy chương các loại (đạt 146,3% so với kế hoạch). Thể thao phong trào đạt kết quả đáng khích lệ, đã thành lập đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao phong trào toàn quốc đạt 39 huy chương các loại (đạt 260% so với kế hoạch).

Lĩnh vực công tác gia đình: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 đạt 82% (tăng 0,8% so với năm 2021); tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 69% (tăng 0,7% so với năm 2021). Ban hành hướng dẫn và triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 96,8% (tăng 0,5% so với năm 2021). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình... qua đó cung cấp cho người dân trên toàn tỉnh các kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, các kỹ năng sống và các văn bản liên quan đến công tác gia đình.

Lĩnh vực dạy nghề: Chú trọng công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp tham gia tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, nhất là những ngành nghề có lợi thế của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Năm 2022, giải quyết việc làm cho 21.950 lao động, vượt 12,6% chỉ tiêu kế hoạch; chuyển dịch 7.940 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Lĩnh vực chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em: Triển khai các biện pháp bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới; chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ và các chế tài xử lý hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật hình sự, xử phạt vi phạm hành chính, phòng, chống bạo lực gia đình... được đẩy mạnh. Tập trung làm tốt công tác vận động quỹ Bảo trợ trẻ em, triển khai kịp thời các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động thiện nguyện vì trẻ em được đẩy mạnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin ước đạt 98,5%.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở chấp hành thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường được chú trọng . Duy trì và thực hiện có hiệu quả đường dây nóng về bảo vệ môi trường, trong năm đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời, dứt điểm 5 kiến nghị, phản ánh về ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Ban hành quyết định phê duyệt danh mục các dự án cấp bách, ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2025, theo đó ưu tiên 10 dự án về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, 02 dự án xử lý ô nhiễm và đóng cửa bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cấp huyện, 03 dự án khác về môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 88,8%, ở khu vực nông thôn đạt trên 33,7%.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các hội viên; phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng phố biển kiến thức; luôn đổi mới nội dung, hình thức Bản tin “Khoa học và cuộc sống”; duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử, thường xuyên đăng tải và cập nhật các hoạt động, sự kiện của tỉnh và hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc. Phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức thành công Hội thảo “Đội ngũ trí thức Yên Bái 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X”. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được chú trọng và triển khai hiệu quả; phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư”. Chủ động phối hợp triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc trên địa bàn tỉnh.

TIẾP TỤC NỖ LỰC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA GIÁO NĂM 2023

Năm 2023, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về các lĩnh vực công tác khoa giáo đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2023; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác khoa giáo năm 2023.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 06-QĐi/TU ngày 21/5/2021 về phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khoa giáo; Chương trình phối hợp số 21/CTr-UBND-BTG ngày 11/6/2021 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung phối hợp tuyên truyền, nắm bắt, kiểm tra, xác minh, xử lý các vấn đề xã hội quan tâm, báo chí phản ánh liên quan đến các lĩnh vực công tác khoa giáo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực công tác khoa giáo và kết quả triển khai thực hiện công tác khoa giáo ở tỉnh, địa phương, đơn vị. Các ngành trong khối chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Chủ động và thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giải pháp chỉ đạo và phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo cán bộ, đảng viên các địa phương, đơn vị tích cực sử dụng mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền, chia sẻ, bình luận những thông tin tốt, những hình ảnh đẹp về tỉnh, địa phương, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác khoa giáo bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Đảng về công tác khoa giáo. Tiến hành giao ban sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

 

Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất