Thứ Ba, 25/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 10/8/2022 12:44'(GMT+7)

Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Thành ủy Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Vĩnh Yên.

NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG, TÍCH CỰC

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cho biết, thời gian qua, Đảng bộ Thành ủy Vĩnh Yên đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Về thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, công tác chỉ đạo tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện với 2 nội dung chính: sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bám sát nội dung tại Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn các nội dung sinh hoạt chính trị hằng tháng phù hợp với từng đơn vị. Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến về việc nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của đồng nghiệp, bản thân và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, sửa chữa khuyết điểm, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với sinh hoạt trong các đợt cao điểm dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 32/32 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề năm 2022, chuyên đề học tập quý I và quý II cho cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, 11/32 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy lựa chọn những nội dung quan trọng của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; 5/32 đơn vị lựa chọn những nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 để truyền đạt đến cán bộ, đảng viên. Qua đợt sinh hoạt chính trị giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành ủy Vĩnh Yên đã thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện tiếp dân định kỳ, đột xuất, tổ chức đối thoại để tiếp nhận thông tin, lắng nghe và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là vấn đề đơn thư khiếu nại tố cáo, bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý đất đai…

Việc xây dựng Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm được 32/32 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy hướng dẫn thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo theo Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đảm bảo thời gian quy định và thiết thực, gắn với vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Trong đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 8/12/2021 về “Triển khai thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022”, chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tích hợp, đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng hằng năm như: lớp sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; lớp cho cán bộ, quản lý, giáo viên các cấp. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức mà còn thúc đẩy việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ giảng viên và học viên.

 Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở Thành ủy Vĩnh Yên đã có tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc được nâng lên; nhiều đồng chí lãnh đạo thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên gương mẫu, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị,…

Về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp, chỉ đạo nội dung cho Trung tâm chính trị để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn hằng năm. Chỉ đạo Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo từng năm. Các lớp đều lồng ghép nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên duy trì trên 40 hội nghị báo cáo viên, hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội, hội nghị giao ban tuyên giáo xã, phường hằng tháng để nắm bắt, cung cấp thông tin và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tình hình tôn giáo và đạo lạ trên địa bàn thành phố.

 Từ năm 2019 đến tháng 8/2022, các cơ quan báo, tạp chí của Trung ương, của tỉnh đã viết, đăng tải trên 12.500 bài tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo 35 Thành phố Vĩnh Yên tiến hành thực hiện gần 3.500 tin, bài, bình luận trên facebook và 3 fanpage của BCĐ 35 và tiến hành phản bác về thông tin sai lệch của các tổ chức phản động lưu vong trên facebook và fanpage của Việt Tân, Tin hay, Save Tam Đảo, Thanh niên Công giáo, facebook Tan Thai...

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tại buổi làm việc, Thành ủy Vĩnh Yên cũng đề xuất kiến nghị, cần tăng cường việc học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận... bằng hình thức trực tuyến đến cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để đảm bảo nội dung được truyền đạt và tinh thần chỉ đạo của Trung ương trong việc ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đến cán bộ, đảng viên.

Có hướng dẫn, quy định cụ thể về việc bố trí cán bộ chuyên trách cấp huyện thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 (đáp ứng các yêu cầu giỏi về công nghệ thông tin, được đào tạo các kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng). Hiện nay, cán bộ làm nhiệm vụ này đang kiêm nhiệm dẫn đến khó khăn trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những trao đổi, thảo luận về công tác tuyên giáo của Thành ủy Vĩnh Yên.

Đồng chí Đỗ Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả Thành ủy Vĩnh Yên đạt được trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng chí khẳng định, với sự đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành sâu sát của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân thành phố, Thành ủy Vĩnh Yên đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, tuyên giáo; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đội ngũ cán bộ thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng và ban hành các nghị quyết chuyên đề đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát hiện, xác minh, răn đe, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm được quan tâm, từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Về những kiến nghị của Thành ủy Vĩnh Yên, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận, tiếp thu đầy đủ và yêu cầu các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể, giải quyết các vướng mắc của địa phương.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất