Thứ Bảy, 25/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 23/4/2024 17:0'(GMT+7)

Phú Yên: Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU để cụ thể hóa việc thực hiện. Trong đó xác định mục tiêu: Xây dựng nền văn hóa và con người Phú Yên phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển địa phương bền vững và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quổc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU để cụ thể hóa việc thực hiện. Trong đó xác định: Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức, nhằm huy động sự đóng góp tài chính của cộng đồng để tạo Quỹ bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận, giúp cho người tham gia bảo hiểm y tế có nguồn tài chính để chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền lợi của mình theo luật định. Việc tham gia bảo hiểm y tế là nghĩa vụ của mọi người dân, kể cả những người đang khoẻ mạnh. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế là của các cấp uỷ đảng và các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Trên cơ sở Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị tại địa phương, đơn vị. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan văn hóa, con người, văn học, nghệ thuật, bảo hiểm y tế đảm bảo nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời theo đúng kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; đề ra chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa nội dung nghị quyết, chỉ thị vào thực tiễn cuộc sống; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong toàn xã hội.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng: Nhiều địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư cho hoạt động sáng tạo phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Lực lượng văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh giữ vững được lập trường chính trị, tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng, đoàn kết, phát huy năng lực sáng tạo đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật. Công tác quản lý văn hóa, văn nghệ được tăng cường, từng bước mang lại hiệu quả; quan tâm tôn vinh, khuyến khích các văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến, tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được chú trọng. Đặc biệt việc xây dựng văn hóa văn nghệ đã gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào, các cuộc vận động lớn, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả ngày càng cao. Việc quan tâm, đầu tư cho xây dựng và phát triển con người Phú Yên trong thời gian qua đã thực sự tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng khởi sắc, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân, là động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền đã thể chế hóa các nhiệm vụ và giải pháp của Chỉ thị số 38-CT/TW bằng nhiều văn bản quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế, tạo hành lang pháp lý cơ bản cho việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần vào thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và phát triển hệ thống bảo hiểm y tế thuận lợi, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Tính đến năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 94,21% dân số. Công tác quản lý nhà nước về BHYT được quan tâm; tăng cường củng cố và phát triển mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh BHYT; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện không ngừng được cải tiến; công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT phục vụ khám chữa bệnh ngày càng chặt chẽ; chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên phát biểu.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Thời gian đến các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người được xác định trong Nghị quyết 33-NQ/TW, Chương trình hành động số 22-CTr/TU và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, con người, văn học, nghệ thuật; Chỉ thị 38-CT/TW, Kế hoạch số 79-KH/TU và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”; chuyên đề năm 2024-2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Phú Yên…

Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc; phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp truyền bá những sản phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo hiểm y tế. Chú trọng nắm bắt tình hình dư luận xã hội; đẩy mạnh phong trào xây dựng các khu dân cư bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thường xuyên giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tin, ảnh: Võ Lum

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất