Thứ Năm, 25/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 12/9/2023 14:31'(GMT+7)

Tăng cường xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi ngày càng lớn mạnh

Quang cảnh hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết: Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho thấy kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi; động viên người cao tuổi chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hoá gia đình, cộng đồng, dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị với ý nghĩa thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung cốt lõi của Kết luận số 58-KL/TW, góp phần nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân đối với người cao tuổi, có trách nhiệm tham gia tích cực vào xây dựng hệ thống Hội ở cấp huyện, cấp tỉnh, bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ các quan điểm của Đảng về coi người cao tuổi là vốn quí hiếm của quốc gia, cần phải quan tâm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần phát triển bền vững đất nước. Đòi hỏi các cấp có thẩm quyền phải chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động và công tác của Hội Người cao tuổi Việt Nam đi đúng hướng, tạo môi trường kinh tế - xã hội ngày một tốt hơn, bảo đảm an sinh xã hội để người cao tuổi Việt Nam được sống vui-sống khỏe-sống có ích, thể hiện tính ưu việt của chế độ.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức Hội Người cao tuổi phù hợp với thực tiễn địa phương; mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương cũng như các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác người cao tuổi, qua đó góp phần phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã khái quát các nội dung chính Kết luận số 58/KL-TW, ngày 26/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam và công tác người cao tuổi; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp và thống nhất hành động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời lắng nghe, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi.

Hội Người cao tuổi Việt Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức Hội ở cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Ban Bí thư đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Căn cứ nhu cầu, tình hình, điều kiện thực tế, ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương xem xét việc thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương; tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, các các báo cáo viên đã làm rõ bối cảnh, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; vận dụng cụ thể vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, liên hệ sát hợp với 6 nhiệm vụ được nêu trong Kết luận 58.

Các báo cáo viên cũng đã thông tin nội dung cốt lõi của Kết luận 58, phản ánh tính chủ động, sáng tạo của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trong tổ chức triển khai kết luận, thực tiễn việc xây dựng tổ chức Hội ở cấp huyện, cấp tỉnh; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt, đưa các phong trào thi đua của Hội trở thành một trong những hoạt động xã hội “tuổi cao-gương sáng”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới./.

Tin, ảnh: Duy Phong

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất