Thứ Hai, 4/3/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 1/1/2019 8:50'(GMT+7)

Tây Ninh: Ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"Tài liệu chuyên đề năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. 

Mục đích, yêu cầu của chuyên đề là nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Công tác tuyên truyền nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương cơ quan, đơn vị; gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm tác phẩm Dân vận (1949 - 2019) và 50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969 - 2019) của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Trong đó, chú trọng giới thiệu những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài...

Cấp ủy các cấp phối hợp lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những việc còn hạn chế có liên quan đến ba nội dung của chuyên đề năm 2019 để tập trung giải quyết.

Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo được thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên.

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ, gắn với dân vận chính quyền, thực hiện tiếp công dân, cải cách hành chính,…

Sau học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Tỉnh uỷ Tây Ninh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch làm theo năm 2019. Trong đó, chú ý nội dung gắn với tiếp tục phát huy kết quả thực hiện chuyên đề toàn khóa năm 2017- 2018; các mô hình, giải pháp đang triển khai thực hiện có hiệu quả ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; căn cứ vào 3 nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2019 và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan được chỉ ra ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục, giải quyết kịp thời.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo phải gắn thực hiện chuyên đề với kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết của Đảng, phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; với Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Trong kế hoạch của cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên phải đề ra nội dung cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo; đồng thời, chọn một số nội dung cụ thể đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị.

 

TM

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất