Chủ Nhật, 16/6/2024
Văn kiện Đảng
Thứ Bảy, 30/8/2008 16:6'(GMT+7)

Thông báo kết luận số 169-TB/TW, ngày 2/8/2008 của Bộ Chính trị về tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X)

1- Đồng ý tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X); Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2008 cùng với Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về ''Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới''.

2- Đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận và nghị quyết của Bộ Chính trị, cấp uỷ đảng các địa phương, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị cho cán bộ lãnh đạo và thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở cấp mình, đảm bảo kết quả cao, thiết thực, tiết kiệm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Trung ương, bí thư các cấp uỷ trong việc chỉ đạo, truyền đạt, giới thiệu nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập tài liệu nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị phù hợp với từng đối tượng (cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu hỏi đáp, tuyên truyền trong nhân dân); tổ chức 1 lớp nghiên cứu, quán triệt nội dung các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị cho các đồng chí trưởng ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nghiên cứu sâu Nghị quyết Trung ương ''Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn'' trong cán bộ lãnh đạo các cấp trong Bộ và cơ quan Trung ương Hội. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nghiên cứu sâu Nghị quyết Trung ương ''Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá''. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam tổ chức nghiên cứu sâu Nghị quyết Trung ương về ''Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá'' cho cán bộ lãnh đạo của các hội chuyên ngành ở Trung ương thuộc 2 Liên hiệp Hội. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam tổ chức nghiên cứu sâu Nghị quyết của Bộ Chính trị về ''Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới'' cho lãnh đạo các hội chuyên ngành ở Trung ương thuộc Liên hiệp Hội.

Việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị hoàn thành trong tháng 9-2008.

3- Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị ở các cấp, các ngành và công tác tuyên truyền trên báo chí; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Bí thư xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, các cơ quan chủ trì xây dựng các đề án (quy định, quy chế, nghị định...) để cụ thể hoá và thể chế hoá nội dung các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

T/M Bộ Chính trị
     
Đã kýTrương Tấn Sang

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất