Thứ Năm, 25/7/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Hai, 11/10/2021 13:1'(GMT+7)

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - BỘ PHẬN CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, xác định đây là vấn đề tất yếu, là bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho nội bộ Đảng trong sạch về chính trị, thống nhất về tư tưởng,vững mạnh về tổ chức, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ, việc, hiện tượng, hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến nền tảng tư tưởng, mục đích, lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch về chính trị trong nội bộ của Đảng, của hệ thống chính trị”(1). Nói cách khác, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là tổng thể các hoạt động nhằm bảo vệ lý tưởng, nền tảng tư tưởng, vị thế chính trị, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững sự trong sạch về chính trị của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Thông qua đó, duy trì mối quan hệ ổn định trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng chịu trách nhiệm chính. Cấp ủy các cấp lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cả về chủ trương, kế hoạch, biện pháp, lực lượng thực hiện đến quyết định các vấn đề về chính trị nội bộ theo thẩm quyền.

 

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định rõ một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Điều đó cho thấy công tác bảo vệ chính trị nội bộ có vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nên tảng tư tưởng của Đảng. Vai trò đó thể hiện trên một số khía cạnh sau đây:

Thứ nhất, công tác bo v chính tr ni b góp phn xóa b nguyên nhân, điu kin các thế lc thù đch có th li dng đ chng phá nn tng tư tưng, Cương lĩnh, đưng li ca Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị tăng cường tấn công vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nội bộ ta. Họ tập trung tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, vai trò lãnh đạo của của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật và vai trò quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền các cấp, với những thủ đoạn rất tinh vi, nguy hiểm. Triệt để tấn công vào nội bộ ta một cách toàn diện cả về tổ chức, con người và hoạt động; lợi dụng một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm, sai phạm, khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên để kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao. Nếu cán bộ, đảng viên không có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ rất dễ bị tác động dẫn tới hoang mang, dao động, không phân biệt được đúng - sai, dẫn tới thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thậm chí có hành động trái với Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây chính là những mầm mống bên trong rất nguy hiểm, đe dọa sự vững mạnh của nội bộ Đảng.

Do vậy, với ý nghĩa tự bảo vệ, chủ động bảo vệ và bảo vệ từ bên trong là chính, công tác bảo vệ chính trị nội bộ chính là “tấm khiên”, “bộ lọc” để triệt tiêu các ngoại lực phá hoại cũng như loại bỏ những mầm mống nguy hại từ bên trong. Các quy chế, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên chính là những căn cứ quan trọng để cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những việc được làm, không được làm, từ đó tự giác điều chỉnh nhận thức, thái độ và hành vi của bản thân, đồng thời cũng là cơ sở để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì dù các thế lực thù địch, phản động có chống phá quyết liệt đến mấy cũng không thể làm suy yếu nội bộ ta.

Thứ hai, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cung cấp chất liệu thực tiễn cho việc xây dựng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là phải làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cho các cấp uỷ Đảng chỉ đạo việc phòng ngừa, giải quyết những vụ, việc mới phát sinh liên quan tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; nắm diễn biến về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên có biểu hiện phức tạp về chính trị, phát ngôn trái Cương lĩnh, điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những khuynh hướng tiêu cực về tư tưởng trong nội bộ từ khi mới manh nha, không để lan rộng gây tác động tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội; nắm những luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị tấn công vào các tổ chức Đảng và đảng viên cũng như hoạt động lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước. Đây chính là những chất liệu thực tiễn phong phú cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng chính là những vấn đề cần tập trung bảo vệ, đấu tranh phản bác trong từng thời điểm cụ thể.

Thứ ba, công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ này phải có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt để không bị tác động bởi những luận điệu sai trái mà họ phải tiếp xúc thường xuyên. Đồng thời, đội ngũ cán bộ nòng cốt phải có ý thức tuân thủ kế hoạch, chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên, ý thức giữ bí mật công tác, bí mật nội bộ để không bị các đối tượng xấu tấn công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để đáp ứng các yêu cầu trên, cần thông qua công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ để lựa chọn cán bộ phù hợp cũng như bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn cho cán bộ.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay là phải góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên thực sự vững vàng về chính trị, đủ sức loại trừ những biểu hiện tiêu cực phát sinh từ bên trong và sự chống phá của các thế lực thù địch, phần tử chống đối từ bên ngoài. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy giữ vai trò hết sức quan trọng.

GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã phát huy được vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá: “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm hơn, đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”(2).

Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, khả năng “tự đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phát hiện, xử lý một số trường hợp lợi dụng các phương tiện thông tin, mạng xã hội, “thư ngỏ”, “góp ý”, “kiến nghị” để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, chống phá Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Kịp thời phát hiện, vô hiệu hiệu hóa nhiều ý đồ, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động móc nối, mua chuộc, lôi kéo, kích động cán bộ, đảng viên tham gia hội, nhóm, diễn đàn phức tạp về chính trị trên không gian mạng. Lực lượng chuyên trách bảo vệ chính trị nội bộ đã trao đổi thông tin và phối hợp với lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng triển khai các biện pháp công tác và xử lý các vụ việc, tình huống cụ thể.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới chưa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện; vai trò định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội chưa rõ nét. Công tác nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay có nơi, có lúc còn hạn chế, một bộ phận cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị nhưng chậm được phát hiện, giáo dục, đến khi công khai quan điểm phức tạp thì cấp ủy mới biết. Một số trường hợp cá biệt có hoạt động phát tán tài liệu phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng việc đấu tranh, xử lý còn chưa kịp thời, kiên quyết. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là hoạt động lợi dụng internet, mạng xã hội để tấn công vào tổ chức và cán bộ ta còn thiếu chủ động. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông có lúc chưa đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng phóng viên lợi dụng hoạt động nghề nghiệp đưa tin sai sự thật, sử dụng facebook cá nhân để phát ngôn, bình luận vô nguyên tắc, tác động xấu đến dư luận. Hệ thống quy định quản lý cán bộ, đảng viên trên không gian mạng chưa đầy đủ. Đây chính là những vấn đề cần tập trung khắc phục thời gian tới.

NÂNG CAO VAI TRÒ CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

Thành công rất tốt đẹp của đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy sự đồng thuận trong nội bộ, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Cương lĩnh, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước ngày càng được nâng cao. Đây là thuận lợi mang tính căn bản đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian tới. Tuy nhiên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chống phá nội bộ ta với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, niềm tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ phương hướng trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới là: “Bảo vệ Cương lĩnh, điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị; bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, lợi dụng các phương tiên truyền thông đại chúng, internet, mạng xã hội… để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ”(3)[1].

Quán triệt quan điểm của Đảng, để tiếp tục phát huy vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ dưới góc độ là giải pháp quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương về vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đây là vấn đề rất quan trọng bởi cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại đơn vị, địa phương mình. Trong xác định nội dung, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát Văn kiện Đại hội XII, XIII của Đảng, Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, hướng tới mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện, vô hiệu hóa những nhân tố xâm hại hoặc đe dọa xâm hại sự ổn định, an toàn của nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiết sót trong công tác cán bộ, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong nội bộ, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, kích động chống phá.

Hai là, nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên

Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp lực lượng chuyên trách về bảo vệ chính trị nội bộ tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng internet, mạng xã hội để phát tán thông tin sai trái, thù địch; chỉ rõ tính chất phản khoa học, phản cách mạng, cơ hội chính trị, mục đích sâu xa của những quan điểm sai trái, thù địch vốn được che đậy dưới những danh nghĩa có vẻ rất tiến bộ. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên ý thức bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; kỹ năng nhận diện, “ứng xử” với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; huy động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều để kịp thời nắm bắt những vấn đề cán bộ, đảng viên còn băn khoăn, chưa nắm vững để giải thích, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng, phù hợp với từng diện đối tượng.

Ba , tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp để thực sự trở thành nòng cốt trong việc tổ chức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp là nòng cốt của hệ thống chính trị, có khả năng tác động, ảnh hưởng đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Đội ngũ này phải thật sự vững vàng, kiên định về tư tưởng chính trị, có đủ tri thức và khả năng lập luận sắc bén để lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lý giải các vấn đề thực tiễn đặt ra, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Muốn đạt được yêu cầu trên, bên cạnh các biện pháp thẩm định tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng chú trọng hơn nữa việc tích hợp các nội dung bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình, giáo trình và trong từng bài giảng cụ thể. Thông qua đó, từng cán bộ lãnh đạo, quản lý xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, chuyển mạnh trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ sang nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay và bảo vệ cán bộ, đảng viên trên không gian mạng.

Tăng cường nắm diễn biến về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là ở những cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có đơn, thư tố cáo, khiếu kiện kéo dài, mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách, pháp luật để tham mưu khắc phục, giải quyết dứt điểm, có lý, có tình, tạo được sự đồng thuận cao trong nội bộ và ngoài xã hội, không để phát sinh vấn đề phức tạp mới, không tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Kịp thời phát hiện, đấu tranh phê phán các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ ở cấp chi bộ; chấn chỉnh tình trạng suy giảm sức chiến đấu, “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Có biện pháp bảo vệ cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lợi dụng không gian mạng để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đời tư của cán bộ, đảng viên. Phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin xâm hại hình ảnh, lợi ích của tổ chức, cá nhân, gây chia rẽ nội bộ, thông tin chưa được kiểm chứng, chưa chính xác, vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, hoàn thiện quy chế, quy định tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên.

Cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ cần tham mưu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn thiện và tổ chức quán triệt, triển khai các quy chế, quy định quản lý cán bộ, đảng viên như: kỷ luật phát ngôn, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị, quy chế trao đổi, cung cấp thông tin; quy chế sử dụng mạng xã hội. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những điều được làm, những điều không được làm để tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về việc cán bộ, đảng viên tham gia góp ý, kiến nghị chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng hoan nghênh, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng (kể cả “ý kiến khác”), đồng thời kiên quyết đấu tranh xử lý các trường hợp lợi dụng góp ý với Đảng, Nhà nước để gây rối nội bộ, tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch. Sớm xây dựng quy chế quản lý hoạt động của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng theo hướng cá thể hóa trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm của tổ chức quản lý cán bộ, đảng viên đó.

Sáu là, chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin truyền thông và bộ phận trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảm bảo các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông phải thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin chính thống để định hướng dư luận; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Báo chí, Luật Xuất bản, quy định về đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ cán bộ nòng cốt tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải được lựa chọn kỹ, thật sự vững vàng, kiên định về tư tưởng chính trị để không dao động trước bất kỳ tình huống nào, được tổ chức và hoạt động theo những quy định, quy ước chặt chẽ, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng. Thực tiễn đặt ra cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần phát huy tốt vai trò quan trọng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận trong nội bộ và ngoài xã hội để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Đào Đình Thạo
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(1) http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/817125/yeu-cau%2C-nhiem-vu-va-giai-phap-nang-cao-chat-luong-cong-tac-bao-ve-chinh-tri-noi-bo-trong-giai-doan-hien-nay.aspx.

(2) (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, t.2, tr. 195, 244 - 245.

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất